Новини

Областният управител на област Смолян за междуградския транспорт на Златоград

Tuesday, 13 February 2024 Златоградски вестник Златоградски вестник

+ Р Е Ш Е Н И Е № ОК-02-04-52 - Смолян, 02. 02. 2024 г.

 

В Областна администрация – Смолян, с вх. № РД-01-21-228/29. 01. 2024 г., е  постъпило писмо от Кмета на Община Златоград, с искане за предприемане на спешна мярка по смисъла на чл. 5, § 5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г., относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) №1191/69 и (ЕИО) №1107/70 на Съвета, състоящи се в пряко възлагане на обществена услуга от Община Златоград за превоз на пътници по маршрутно разписание № 21102 на автобусна линия Пловдив – Златоград, с час на тръгване от гр. Златоград 07:30 ч. и 13:30 ч. от гр. Пловдив, за срок от 2 /две/ години, считано от 18. 02. 2024 г.

 

В цитираното писмо е посочено, че маршрутно разписание № 21102 е утвърдено от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, като Община Златоград двукратно е инициирала съгласувателна процедура по доказване на транспортна необходимост по горецитираното маршрутно разписание в изпълнение на чл. 19, ал. 6 от Закона за автомобилните превози, съгласно чл. 16, ал. 5 от Наредба № 2/15. 03. 2022 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси /Наредбата/, по реда на чл. 6, ал. 3 от същата Наредба и указания на Министъра на транспорта и съобщенията.

За участие в Комисия по удостоверяване на пътникопотока, Община Златоград е изпратила покани до фирмите, изпълнители по автобусни линии Пловдив – Баните, Пловдив – Рудозем и Пловдив – Смолян, с които са посочени конфликтни часове на тръгване от автогара „Родопи“ в гр. Пловдив, но транспортните оператори на автобусните линии не са дали своето съгласие за измерване на пътникопотока.

В този случай Община Златоград се е оказала в невъзможност да докаже транспортната необходимост по автобусна линия Пловдив – Златоград с маршрутно разписание № 21102 и съответно в невъзможност за включването му в обществена поръчка за възлагане изпълнението на обществен превоз на пътници по реда на Закона за обществените поръчки. Във връзка с отказа от страна на транспортните оператори да участват в съгласувателна процедура по доказване на транспортна необходимост по горецитираното маршрутно разписание, Община Златоград е поискала указания от страна на Министерството на транспорта и съобщенията, от където с официално писмо е указано на Кмета на Община Златоград, че съгласно § 1, т. 3 от Допълнителната разпоредба на Наредбата е необходимо маршрутно разписание № 21102 на автобусна линия Пловдив – Златоград да се съгласува с Община Баните.

Към настоящия момент маршрутното разписание се изпълнява въз основа на издадено Решение с изх. № РД-01-21-2156/16. 08. 2023 г. на Областен управител на област Смолян, за прилагане на спешна мярка под формата на пряко възлагане на обществена услуга от Община Златоград за срок не повече от шест месеца, считано от 18. 08. 2023 г.

Като взех предвид горепосочените обстоятелства, както и това, че към настоящия момент не са утвърдени промени в горепосоченото маршрутно разписание № 21102 и указаната автобусна линия е част от действащата републиканска транспортна схема, считам че съществува непосредствен риск от прекъсване изпълнението на важна обществена услуга по смисъла на чл. 5, § 5 от Регламент (ЕО) 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 23 октомври 2007 г.

Съгласно посочената разпоредба, в случай на прекъсване на услугите или на непосредствен риск от такава ситуация, компетентният орган може да предприеме спешни мерки във вид на пряко възлагане или формално съгласие за удължаване на срока на обществена поръчка за услуги.

Необходимо е да се отбележи, че указаната норма предвижда възлагането или удължаването чрез спешна мярка да не надвишава две години. Предприемането на спешната мярка е с цел да не бъде прекъсвано транспортното обслужване на населението по горецитираното маршрутно разписание по автобусна линия Пловдив – Златоград, докато възложителят – Община Златоград, проведе процедурата по възлагане на обществен превоз на пътници.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 16 д, ал. 6 от Наредбата, във връзка с чл. 5, §5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 г. на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 23 октомври 2007 г.

 

РЕШИХ:

  Разрешавам на Кмета на община Златоград да предприеме спешна мярка чрез пряко възлагане извършването на обществена услуга за превоз на пътници по автобусна линия Пловдив – Златоград с маршрутно разписание № 21102, с час на тръгване от гр. Златоград 07:30 ч. и 13:30 ч. от гр. Пловдив, за срок не повече от 6 /шест/ месеца, считано от 18. 02. 2024 г. Изпълнителят на обществената услуга следва да отговаря на изискванията на чл. 2, ал. 1 от Наредбата. В указания срок е необходимо да бъде завършена процедурата за пряко възлагане на обществена услуга от страна на Община Златоград. На основание чл. 16 д, ал. 7 от Наредбата, настоящото решение да се публикува от Кмета на община Златоград в един местен и един национален ежедневник, а когато на територията на общината не се издава нито един ежедневник – в друг местен вестник. Решението подлежи на обжалване от всяко заинтересовано лице в 14-дневен срок от публикуването му чрез Областен управител на област Смолян до Административен съд – Смолян, съгласно чл. 16д, ал. 8 от Наредбата. Препис от решението да се изпрати на Кмета на община Златоград за сведение и изпълнение.

 

ЗАХАРИ СИРАКОВ        /П/

Областен управител