Новини

Ще има ОВОС за топлата вода от Ерморечието...

 

Обява за инвестиционно предложение за градска топлопреносна мрежа от топлоцентрала до абонати (разпределителни станции) в Златоград публикува кметът на общината Мирослав Янчев на 20 май т. г.

Обявлението е на основание Закона за опазване на околната среда (ЗООС) Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) и във [...]

Златоградски вестник 04 December 2021

Oще новини

категории

автори

архив

Database Error: Expression #3 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'zlatograd-com.p_news.news_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by