Новини

Старият български печат: „До пет години Македония е изгубена за назе”

Friday, 24 November 2023 Златоградски вестник Златоградски вестник

+ Бѫлгарското население по тие мѣста е заприличало на дойна крава, която дои сѣки, който завѫрне…

 

Христо БОТЕВ

 

 

„Въ Македония произлазятъ голѣми скандали както отъ страната на грѫцката пропаганда, така и отъ послѣдователите на католицизмътъ. Тая страна е станала арена на такава борба между всевѫзможни глупости на фанатизмътъ, каквато происхождаше едно време въ Тракия и въ Бѫлгария, съ тая само разлика, че тука борбата е приела твѫрде широки размѣри.

Грѫците и правителството на разбойниците дѣйствуватъ наедно, а бѫлгарете по нѣкои си мѣста сѫ достигнале до такова отчаяние, щото сѫ захванале вече да приематъ католицизмътъ. Рафаилъ се намира в Кукушъ и сѣки день почти приема депутации изъ околните села, които го молатъ да защити отъ фанариотите беззащитното бѫлгарско стадо. Тие дни той е тѫргналъ за Полянинъ, за Воденъ, за Струмица, за Малешово и за Велесъ. А по тие мѣста унията е готова вече да се усѫществи.

Но правителството и въ това отношение помага на фанариотите. Една депутация изъ Малешово, която е отивала в Кукушъ при Рафаила, е била биена и вѫрната отъ цѣла банда заптие, между които е имало и множество грѫци или грѫкомане. Бѫлгарското население по тие мѣста е заприличало на дойна крава, която дои сѣки, който завѫрне. Освѣнъ това, тая крава е гладна, жѫдна и убиена до такаква степень, щото твѫрде скоро може и да издѫхне. Но такава е, види са, участьта и на сичкиятъ бѫлгарски нароъ и такава, види са, ще да бѫде тя още дѫлго време, ако нашите патриоти не разбератъ, че единственното наше спасение е революцията, и нека употрѣбатъ сичките свои сили за това свѣто дело. Азъ ща да ви предскажа, че ако нашето положение са продѫлжи така още петъ години, то Македония е изгубена за назе."

 

(Вестник "Знаме", година I, брой 7,

Букурещ, 26 януари 1875 г.)