Новини

В EVN: Нито един от сътрудниците в Златоград няма да бъде освободен

Thursday, 27 July 2023 Златоградски вестник Златоградски вестник

+ В града ще продължава да работи EVN-Офис за обслужване на клиенти, защото промяната засяга вътрешноорганизационни процеси на компанията, казват от централата в Пловдив

 

Редовните читатели на ЗВ помнят, че един от основните акценти в миналия брой на вестника беше предстоящо закриване на поделението на дружеството EVN в Златоград и прехвърлянето му в Момчилград – статията бе под заглавие „EVN-Пловдив закрива седалището си в Златоград“. Тъй като смятаме темата за важна за града ни, потърсихме информация чрез специално писмо от кмета на общината, но също така компетентното мнение от ръководството на компанията в Пловдив. Журналистът Динко Петков, наш сътрудник от Пловдив, дори се срещна и разговаря с ръководителя на отдел „Комуникации“ там – Петър Костадинов, от когото по-късно получихме много подробен отговор. Тъй като в по-голямата му част го предлагаме на вниманието на нашите читатели, само ще отбележим - от писмото става ясно, че кметът на Златоград е информиран от ръководството в Пловдив за предстоящата ротация и не е ясно защо той не отговори на писмото ни до него по проблема. По-долу следва писмото на П. Костадинов до редакцията. ЗВ

 

Факт е, че от 1 октомври 2023 г. настъпват промени в няколко от териториалните звена на обслужване на разпределителната мрежа на Електроразпределение Юг ЕАД (ЕР Юг), в частност КЕЦ Златоград. От тази дата зоната на обслужване на сегашния КЕЦ Златоград ще премине към КЕЦ Смолян, КЕЦ Кърджали, и в частност към КЕЦ Момчилград.

Промяната засяга само някои административни дейности, без да се редуцира броя на сътрудниците, екипите и техниката, нужна за обслужване. С това не само ще се запази бройката на аварийните екипи за клиентите в региона, но ще се подобри тяхната координация и ефективност при реакция на аварии.

Като отговорен работодател и партньор на местната власт, компанията вече започна да комуникира тази промяна с всички заинтересовани страни, на първо място сътрудниците на ЕР Юг. Това се случва повече от 6 месеца преди осъществяването на промяната, което показва желанието на ЕР Юг за максимална прозрачност на процеса. Това се прави именно с цел избягване на неразбиране и на манипулации по тема, която в основата си е вътрешноорганизационна.

 

Кметът на Златоград също

е информиран за промяната

 

Самият факт, че Вие като медия сте получили информация и проявявате интерес към промяната, е също показателен за откритостта на компанията. Промяната се осъществява след задълбочен икономически, социален и технически анализ от страна на дружеството. Този анализ почива най-общо на следните факти:

КЕЦ Златоград е част от организационната структура на компанията от 2005 г. За тези 18 години настъпиха редица промени от техническо, организационно, обществено и професионално естество, които да позволят компанията да може да предприеме промени, които да отговарят на следните два критерия:

·         Запазване и надграждане на постигнатото ниво на техническото обслужване, развитие и сигурност на разпределителната мрежа в региона;

·         Осигуряване на модерна и привлекателна работна среда на сегашните и бъдещите сътрудници на компанията, съобразено с географските характеристики на района, наличния сграден фонд и ефективната им организация. 

 

В тази връзка държим да подчертаем,

 

че нито един от сътрудниците на КЕЦ Златоград няма да бъде освободен от страна на компанията. Нещо повече: всеки от тях може да избира къде да бъде административно зачислен – към КЕЦ Смолян, Момчилград или Кърджали.

В допълнение: за разлика от сегашната ситуация, при която нашите колеги пътуват до КЕЦ Златоград с лични автомобили, пътуването до КЕЦ Момчилград, Смолян или Кърджали от 1 октомври 2023 г., ще се осъществява със служебни автомобили. Уточняваме това по две причини:

Първо, че твърдението във вашето запитване, че колегите ще пътуват с личните си автомобили до КЕЦ Момчилград не отговаря на истината; и втората по-важна причина е, че така колегите ще имат по-добра възможност да планират по-ефективно своите технически задачи през деня, започвайки работа от своя дом, без да е необходимо, както е сега, физически да присъстват всеки ден в административната сграда на срещи и да прекарват време в път. Това е възможно, благодарение на наличните вече технически средства, онлайн системи и информационни устройства, които позволяват гъвкавост и самостоятелност на работната среда, при запазване на координиращата роля на компанията.

Всичко това вече е реалност в множество сектори и няма причина електроразпределителният сектор да изостава в тази посока. Още повече, че това е ясна тенденция на пазара на труда, а ЕР Юг като работодател има отговорност да развива професията по начин, по който да е привлекателен не само за настоящите колеги, но и за бъдещи такива.

 

Сегашната сграда на КЕЦ Златоград

 

не разполага с достатъчен капацитет за паркиране на служебни и лични автомобили. А що се отнася до обслужването на граждани в гр. Златоград, то в града ще продължава да работи EVN Офис за обслужване на клиенти. Това е така, защото промяната засяга само вътрешноорганизационни процеси на компанията, а не обслужването на гражданите, които - както и досега - ще бъдат обслужвани в Златоград. Дали това ще става в сегашната сграда на КЕЦ Златоград или в ново помещение, зависи от това дали в града има по-удобно, по-достъпно и по-модерно помещение, което би предложило повече предимства от настоящото - както за клиентите, така и за колегите, които ще продължат да работят в него.

В заключение, на базата на изложеното дотук, можем да заявим:

 

·         Промяната от 1 октомври е с цел да се запази и подобри качеството на обслужване на клиентите в общината и развитието на мрежата;

·         Промяната няма за цел да редуцира броя на сътрудниците, напротив, тя ще им даде възможност да бъдат по-независими и гъвкави в ежедневието си, започвайки работа директно от дома си, ползвайки служебен автомобил, спестявайки разходи за пътуване;  

·         Обслужването на клиентите в Златоград ще продължава да бъде извършвано в града, в EVN Офис. Единствената разлика би била това да става в друго по-модерно и удобно от съществуващото помещение, анализите за което продължават; 

·         Тази информация вече е предоставена на сътрудниците на компанията, като всеки един от тях има възможност да формира мнение и позиция по нея.

  

Надяваме се, че сме били изчерпателни с нашия отговор.

 

С уважение,

Петър Костадинов,

Ръководител отдел Комуникации

EVN България

 

(Бр. 10/2023 на „Златоградски вестник“)