Новини

Възможности: Подкрепа за енергия до 240 млн. лв. предлага общината

Wednesday, 12 July 2023 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Отворена за кандидатстване е процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиция за подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата, съобщават от общината. Тя е част от Националния план за възстановяване и устойчивост на България и целта е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия домакинствата на гражданите.

 

По процедурата финансиране се предоставя за закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване; закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия.

Предвидения общ бюджет на тази инвестиция е от 240 млн. лв. По настоящата процедура е определен планиран размер от общо 80 млн. лв., като останалият финансов ресурс ще бъде допълнително разпределен до края на 2023 г.

Максималният размер на финансиране за предложение по закупуване на слънчеви инсталации е до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1960 лв.; при закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително със системите за съхранение на електрическа енергия - до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв.

Кандидатът по процедурата трябва да е физическо лице, български гражданин, със статут на постоянно пребиваващ в Република България, със собствено жилище - еднофамилна жилищна сграда или собствено жилище в многофамилна сграда.

Жилището, с което се кандидатства, трябва да се намира в регулационните граници на населеното място на територията на съответната община и да се ползва само за жилищни нужди; в случай че кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда, следва да има издадено разрешение за строеж за изграждането на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или за фотоволтаична система до 10 kWp.

Освен това – кандидатът трябва да е заплатил дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията или системата. Всеки Кандидат може да подаде само едно предложение, което може да включва само едно жилище. Крайният срок за подаване на предложения е до 10 ноември 2023 г.

 

(Бр. 9/2023 на „Златоградски вестник“)