Новини

Топлата вода от Ерморечието – какво свършихме досега и какво предстои

Wednesday, 28 June 2023 Златоградски вестник Златоградски вестник

 + Ново акционерно дружество с преобладаващо участие на общината да координира и ръководи проекта за минералната вода от местното находище на Хоризонт 300, предлага кметът

 

Евтим ЦВЕТКОВ

 

В средата на февруари т. г., кметът на общината Мирослав Янчев е внесъл в ОбС информационно писмо по темата за „управление на процесите“ по експлоатирането на топлата вода от Ерморечието. Но заедно с това кметът прави предложение за учредяване на „самостоятелно юридическо лице“, което да координира и управлява процесите, свързани с бъдещото оползотворяване на местното минерално находище. Целта според него е да се спре с манипулацията и политизирането на темата и се мине към „прагматични решения и срочни действия“.

 

Кметът предлага обществен дебат за това кой да ръководи процесите по проблема за идването на топлата вода в града, като се спре безсмисления спор за това кой пречел и кой действал по въпроса. Какви да са целите и задачите пред едно ново дружество и кой да ръководи неговата работа, иска да се изясни кметът и дава вариантите – общината самостоятелно, общината като едноличен собственик на търговско дружество, общината като водещ участник в една такава отделна фирма, заедно с други физически и юридически лица.

 

Хронология и история

 

Работен проект, включващ изпълнението на четири подобекта със специфични строителни функции по оползотворяването на геотермалната енергия, е бил изготвен през 2008 г., като първия от тях е прокарване и оборудване на сондаж от 860 м, като водовземно съоръжение, което чрез помпа със съответната автоматика да извади водата на повърхността.

Вторият е изграждане на тръбопровод с дължина 13 500 м, по чието трасе да се изградят шахти за контролно-измервателна и регулираща апаратура; трети – изграждане на геотермална централа в Златоград, оборудвана с техника за контрол на налягането в тръбопровода и на температурата на водата за градската мрежа; четвърто – строителство на градска топлопреносна мрежа със седем абонатни станции за отопление на осем обществени сгради. Тук влиза и построяване на два моста с дължини съответно 18 и 32 м, за преминаване на реката в града. За три от тези обекти има разрешително за строеж от 2009 г. и за един от 2015 г., което обаче е с изтекъл срок и предстои актуализирането му и издаване на ново разрешение. Един от тези обекти е частично изпълнен, друг е въведен в експлоатация и има разрешение за ползване, трети е със стартирало строителство.

 Описаните дейности започват през 2009 г., когато с министерско постановление са отпуснати 1 203 510 лв., необходими за геотермалната централа до бензиностанцията на Петрол и абонатните станции за топлопреносна мрежа.

Проекта продължава и през 2014 г., когато се отпускат още 3 064 497 лв. – за изграждане на водовземно съоръжение, което е изпълнено и въведено в действие през 2018 г. На следващата 2019 г. общината получава технико-икономически анализ на проекта с допълнителни проучвания, с насока оползотворяване на водата за топлоснабдяване и балнеология, разгледани са видовете материал за тръби, анализирани са особеностите на трасето, по което ще бъдат положени.

 

През миналата 2022 г. е получен

и технически проект за градска

 

топлопреносна мрежа, според който трасетата от мрежата за пренос се разполагат по поречието на реките в 35 пункта за абонатни станции с общо водно количество 26 л/с.

За продължаване на всички тези дейности около управление и осъществяване на проекта по довеждане и оползотворяване на топлата вода, трябва да се учреди самостоятелно юридическо лице, за което търговския закон предлага различни варианти, споменати по-горе и което да приеме и продължи изготвените досега проекти.

В дискусията по проблема, която предлага кметът, ще трябва да се обсъдят както юридическите възможности за учредяване, така и предметът на дейност на новото дружество – контрол и изпълнение на цялостния процес по осъществяване на проекта за балнеология и отопление или само експлоатиране на водния ресурс.

 

(Бр. 8/2023 на „Златоградски вестник“)