Новини

М. Янчев: Проектът за пазара отпада от плановете за годината

Monday, 24 April 2023 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ С 4 актуални въпроса към кмета на общината Мирослав Янчев

 

. Г-н кмете, какви са „онези“ 400 хил. лв. за проекта за кооперативния пазар, за които говорят някои наши съграждани, но които впоследствие станали толкова и толкова милиона? Как е станало това, ако го има, разбира се?

. Надявам се да ме разберете правилно, но въпросите, които ми задавате, са много общи и  отговорът влиза в хипотезите на догадки. Може би имате предвид коментарите в социалните мрежи, провокирани от предложението ми за поемане на дълг за изграждане на нов общински пазар. Ако е така, предоставям ви информацията.

От Общинската администрация в Златоград

никога не е излизала информация

за стойност от 400 хил. лв. на проекта

за изграждането на общински кооперативен пазар. За определяне прогнозната стойност за изпълнение на строително-монтажните работи по изграждането на пазара, е направено пазарно проучване, посредством сравнение с пазарни стойности, по вече проведени обществени поръчки, включително от община Златоград, на сходни видове СМР.

Прогнозната количествено-стойностната сметка е 1 399 976.68 лв. без ДДС или 1 679 972 с включен ДДС. Никога не сме предоставяли информация за друг размер на необходимите средства за реализацията на точно този обект. Общинският пазар е част от Концепцията за развитие на централната градска част, каквато беше обсъдена и приета от жителите на общината още в началото на моето управление. Проектирането на обекта бе включено в капиталовата програма на общината за 2021 г.,  приета с Решение на Общинскиа съвет, като средствата за него бяха осигурени с ПМС № 360 от 2020 г. Проектирането е изпълнено, документация е приета в пълен обем, съгласно заданието за проектиране и е издадено Разрешение за строеж № 19 от 20. 06. 2022 г. от Главния архитект на община Златоград. 

 

. Наскоро същият проект бе обект на „разглеждане“ от един родопски вестник, в който освен това, на твърде широко пространство, разглеждаше механизмите за осъществяването както на него, така и на други проекти. Ако направите един преглед на изнесеното, има ли фрапиращи неточности или направо лъжи, чиято цел е да се защити някаква предварително зададена тезисност на публикацията?

. Обект „Изпълнение на строително-монтажни работи по изграждането на Общински кооперативен пазар, УПИ ХІІІ-парк и обществено обслужване, кв. 46 на Златоград“, е включен в Инвестиционната програма на общината, приета с Решение № З 464/18. 04. 2022 г., където е посочен и източникът на финансиране – кредит, т. е.

Общинският съвет е бил наясно,

че за изпълнението на този обект

е необходимо взимането на кредит

След проведена обществена поръчка за избор на изпълнител, с предмет „Изпълнение на строително-монтажни работи по изграждането на Общински кооперативен пазар, парк и обществено обслужване в община Златоград“, е сключен договор с „Екип Холдинг“ ЕООД на обща стойност 1 398 616 лв. без ДДС или 1 678 339 с включен ДДС. Обществена поръчка е открита при условията на чл. 114 от ЗОП, т. е. спазени са законовите изисквания. Обществената поръчка е проведена публично и прозрачно. Процедурата не е оспорена нито пред КЗК, нито пред съд. В тази връзка не са налице основания за твърдения или констатации за незаконосъобразност или нецелесъобразност на поръчката. Икономически най-изгодната оферта в обществената поръчка е определена въз основа на критерия оптимално съотношение качество/цена. Посоченият начин за определяне на оценката по двата показателя, описан в документацията по обществената поръчка, дава възможност да бъдат сравнени и оценени обективно техническите предложения в офертите и осигуряват на участниците достатъчно информация за правилата, които ще се прилагат при определяне на оценката по всеки показател. Провеждането на обществената поръчка и сключването на договор с избрания изпълнител, освен законосъобразно, е и навременно и целесъобразно решение.

Налице е конкретна стойност,

а не прогнозна, което е важно

обстоятелство за параметрите

на кредита. Необходимо е да се подчертае, че в договора с избрания изпълнител е посочено, че  дейностите по договора ще започнат да се изпълняват след осигуряване на финансиране на обекта.

 

. Коя е точната критика в тази публикация на колегите от Смолян, която приемате и с която евентуално ще се съобразите в работата си? Може би разбирате, че задавам тези два въпроса, тъй като голямо количество от същия вестник бе разпространявано безплатно в общината и на хората би било интересно кое от изнесеното там е истина или не…

. „Критиката“, както я наричате вие, е по-скоро опит за внушаване на участие в „схеми“ при провеждане на обществените поръчки в община Златоград. В работата си ние винаги сме се ръководили от действащата нормативна уредба, в конкретния случай - Закон за обществени поръчки. Най-доброто съотношение качество/цена за възложителя не е да получи най-ниската цена, а да получи възможно най-високо качество за най-ниска цена в рамките на определения бюджет на поръчката.

 

. С искането за референдум изгубен ли е вече проектът за Златоград или още има някаква възможност за реализирането му? Каква би била тази възможност извън популизма на стартиралата акция?

. Проектът за изграждането на кооперативен пазар в Златоград няма да се реализира до края на този управленски мандат. Бих искал да поясня, че референдумът влияе пряко върху реализацията на проекта, дотолкова, доколкото съгласно нормативната уредба в страната ни, е регламентиран срок за поемане на общински дълг - до 27. 01. 2023 г. Инициирана процедура за референдум поставя 3-месечен срок за представяне на подписка с искане за референдум, т. е. до 14. 03. 2023 г. Следва самото му насочване и провеждане, което също ще отнеме месеци.

Именно тук личи истинската цел на инициаторите на този референдум - да лишат община Златоград от възможност за финансов инструмент, чрез който да изпълни значим общински обект и той да бъде провален.

Интервю на Ефим Ушев

 

(Бр. 2/2023 на „Златоградски вестник“)