Новини

Общински: Проект "Топъл обяд” подготвят в общината

Saturday, 11 March 2023 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Това ще бъде социална услуга по специална програма и заявления за ползването ѝ ще се подават в Центъра за социална рехабилитация и интеграция в Златоград.

Насочена е към лица и семейства без доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи хора, които не могат да се издържат с доходите и имуществото си, а и не получават подкрепа от близките си.

Ще бъдат подпомогнати и лица с ниски доходи и нналични физически увреждания, със затруднено или невъзможно самообслужване, но и такива, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация, както и лица, попадащи в разпоредбите на Закона за бежанците.

 

(Бр. 19/2022 на „Златоградски вестник)