Новини

Анонс ЗВ: Документи за даръдерски дейци на ВМОРО-комитети от началото на 20 в.

Thursday, 16 February 2023 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

С кадрите тук искам да информирам читателите на нашия вестник, както и приятелите ми в Македония, че в Смолян излезнаха от печат два от трите тома за революционното движение в нашата част на Родопите, наричана обикновено Среднородопието. Техни съставители са проф. Петър Петров и историкът Андрей Печилков от Смолян, разчели всичко от досега неизвестните ръкописи, съхранявани в ДА-Смолян.

 

Сборниците са изключително документални, изнасят се за първи път документи (писма, окръжни, записки, пълномощни, телеграми, разписки, списъци с лица, от които е искано помощ, списъци с лица, дали пари и пр.), съществували досега в ръкописен формат в нашите архивохранилища.

Първият документ в т. 2 е писмо от месец декември 1900 г., в което се информира реципиента кой колко поименно дава пари за освободителното дело в Родопоте, а последния е също писмо, което завършва с думите: „Честита Ви новата 1903 г. и желая ви тя да бъде щастлива за всички.”

До края на годината, пише ми един от авторите, ако се съберат пари, ще излезе и най-обемния том – т. 1.

Тези издания са ценен принос за едно доста подробно осветляване работата на родопските деятели на Македоно-Одринските комитети, действали в Одринска Тракия за освобождението и обединението на България. Много от документите са с произход Даръдере, писани от или отнасящи се за златоградски деятели и ще са особено интересни за нашите любознателни читатели. С тях те ще бъдат запознавани в някои от следващите ни броеве.

 

(Бр. 16/2022 на „Златоградски вестник“)