Новини

Демографско: Златоград сред общините с най-ниска раждаемост в областта през 2021-а

Sunday, 01 January 2023 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

След 1990 г. демографското развитие на област Смолян се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението. През 2021 г., в резултат на отрицателния естествен прираст, населението на областта е намаляло с 1689 души. По данни от текущата демографска статистика, населението на област Смолян в края на 2021 г. е 99 318 души.

 

През 2021 г. се проведе 18-о преброяване на населението и жилищния фонд в страната. По предварителна оценка от Преброяване 2021, очаквания брой на населението, пребиваващо постоянно на територията на област Смолян към 7 септември 2021 г., е 95 536 души. В сравнение с предходната година, населението намалява с 2569 души, или с 2.5% (при 1.1% за страната).

След окончателното въвеждане и обработка на данните от Преброяване 2021, броят на населението ще бъде преизчислен на базата на преброеното население. Преизчислението ще обхване десетгодишен период, като ще бъдат ревизирани и основни демографски индикатори. През 2021 г. в област Смолян са регистрирани 589 родени деца, като от тях 587 (99.7%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял със 44 деца, или с 7.0%. Коефициентът на обща раждаемост през 2021 г. е 5.8% (най-ниският в страната), а през предходните 2020 и 2019 г. той е бил съответно 6.1 и 6.2‰.

В териториален аспект най-висока е раждаемостта в общините Чепеларе – 7.4‰, Смолян – 6.3‰ и Доспат,  Мадан и Рудозем – по 6.1‰. С най-ниска раждаемост през 2021 г. са общините Баните – 2.3‰, Неделино – 4.2‰ и Златоград – 5.0‰.

Общо за страната коефициентът на раждаемост е 8.5 на хиляда.

Област Смолян е на последно място в страната по този показател.

През 2021 г. броят на живородените извънбрачни деца е 389, или  66.3% от всички живородени. Техният относителен дял нараства незначително в сравнение с 2020 г. година.

През 2021 г. са умрели 2276 души, а коефициентът на обща смъртност е 22.6‰.

Спрямо предходната година броят на умрелите нараства със 169 случая, или с 8.0%.

Регистрираните юридически бракове в област Смолян през 2021 г. са 253 и са с 28 повече от предходната година. От всички регистрирани бракове 61.7% (156) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 97 брака. Средната възраст при сключване на първи брак на мъжете през 2021-а е 36.6, а на жените 33.4 години.

Броят на разводите през 2021 г. е 92 и е с 6 повече от този през 2020 година. От всички прекратени бракове 57.6% се отнасят за населението в градовете. Средната възраст при развод на мъжете през 2021 г. е 47.8, а на жените 44.8 години.

 

(Бр. 12/2022 на „Златоградски вестник“)