Новини

Общините разширяват сечите в горите, нарушават ред закони, смята МОСВ

Monday, 07 November 2022 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Указания към всички РИОСВ разпрати министърът на околната среда и водите Борислав Сандов. Според тях, проектите за изсичане на гори в земеделските земи ще трябва да се подлагат на процедура по преценка за необходимостта от ОВОС – изискване, което следва от решение на Съда на ЕС по дело от 2017 г., което тълкува термина “обезлесяване”.

 

Горите в земеделските земи са над 300 000 хектара. Което е около 10% от всички гори в България. До момента сечта в тях се разрешава от общините. Те издават разрешителни за ползване в земеделски земи по Закона за опазване на селскостопанското имущество, много често без да са информирали РИОСВ и без да са проведени процедури по Закона за биологичното разнообразие и Закона за опазване на околната среда.

Това обстоятелство е в нарушение на екологичното законодателство и води до злоупотреби при обезлесяването на земеделските земи и в крайна сметка - до неправомерно изсичане на гори.

„Анализът на обезлесяването на земеделски територии у нас през последните години показва, че се извършва основно с цел интензивни селскостопански цели (обработваеми земи и интензифициране на пасища) или урбанизация, с цел изграждане на енергийни, минни, транспортни и други обекти. Подобна практика за обезлесяване попада в Приложение 2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценка за необходимостта от ОВОС”, казва министърът.

С извършването на превантивна преценка за екологичните последици от дърводобива в тези случаи, ще се постигне правилно прилагане на екологичното законодателство.

„С прилагането на тези указания ще се подобри и информираността на гражданите по отношение на плановете за изсичане на горите, като те ще могат да изкажат своите становища по инвестиционното предложение” - категоричен е Сандов.

Сега дадените указания задължават директорите на РИОСВ да информират общините в териториалния си обхват за нововъведеното изискване.

 

(Бр. 7/2022 на „Златоградски вестник”)