Новини

Старите книги: „Възкръсването на Украйна може да бъде само въ интересите на България”

Monday, 13 June 2022 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Лонгин Цехелски

Украинският народен

представител – 1914 г.

 

 

„Може би малцина българи знаятъ, че при Шипка и Плевенъ цели полкове отъ руската армия, които се биха за свободата на българския народъ, беха чисто украински. Великиятъ съвремененъ украински драмитически артистъ и директоръ на театръ, Садовски, напечата миналата година своите крайно интересни спомени отъ тая освободителна война.

 

Тая отчужденость не можа да се разсее и отъ могжщия умъ на професора отъ Софийското Висше Училище, Михаилъ Драгомановъ, емигрантъ отъ Киевъ, който отъ София духовно подхранваше политическото движение въ своя роденъ край

- Киевъ и Лъвовъ. Драгомановъ даде също цененъ приносъ за българската наука, а именно за фолклора. Едва въ най-ново време се проби прозорецъ въ тая „китайска стена” и тя съвсемъ скоро ще се събори, защото не напраздно българският поетъ Славейковъ превеждаше стиховете на Шевченко, а нашият украински поетъ Федьковичъ, въодушевенъ отъ борбите на българите за освобождение, посвети на тая борба поемата си „Кърджали”.

Между двата народа има много общо, а нищо не ги дели. Общи ни са стремежите за политическа свобода, за обединението на всички сънародници въ една държава.

Българите винаги са смятали тия стремежи за най-важни, а ние сме ги написали на знамената си и за тяхъ проливатъ своята млада кръвь украинските доброволци „Сичови стрелци“. Общи са за двата народа и страданията, които те понесоха и има да понасятъ.

Галиция страда сега подъ „освободителното господство“ на русите, тъй както Македония подъ сърбите. Първата работа на „освободителите“ беше да затворятъ украинските училища и съюзи, да опустошатъ украинските музеи и библиотеки и да ги пренесатъ въ Москва, да арестуватъ украинските народни дейци (въ това число и митрополит Шептицки) и даже да конфискуватъ намиращите се въ частни ръце украински книги.

Възкръсването на Украйна може да бъде само въ интересите на България: да я освободи отъ руския колос и отъ неговите интриги на Балканите. Издигането на украинската държава ще възстанови нарушеното равновесие на Източна Европа и Черно море.

И това е въ интересите на българите..."