Новини

Ще има ОВОС за топлата вода от Ерморечието...

Saturday, 04 December 2021 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Обява за инвестиционно предложение за градска топлопреносна мрежа от топлоцентрала до абонати (разпределителни станции) в Златоград публикува кметът на общината Мирослав Янчев на 20 май т. г.

Обявлението е на основание Закона за опазване на околната среда (ЗООС) Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) и във връзка с постъпило писмо от РИОСВ-Смолян. 

Администрация съобщава за постъпила информация за инвестиционно предложение за Градска топлопреносна мрежа от ГТЦ до абонати (разпределителни) станции в Златоград от обект "Интегрирано използване на термо-минералните води, натрупани в геотермалната система - Ерма река Елидже" в Златоград.

 

(Бр. 10/2021 на „Златоградски вестник”)