Новини

Общински: С 9 млн. лв. за нови инсталации за ТБО, спираме увеличение на таксата

Wednesday, 13 October 2021 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

„Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на Мадан”, е проект за общините Мадан, Златоград и Неделино. В средата на месец май т. г., в сградана на община Мадан се предвижда пресконференция по него.

 

Реализира се по Приоритетна ос 2, „Отпадъци“, на ОП„Околна среда”, съфинансирана от ЕС и държавния бюджет.

В рамките на проекта ще се изгради инсталация за компостиране с капацитет от 2063 до 2100 т/г., в открити клетки с навес, чрез автоматизирана система за разместване и разбъркване, обща инфраструктура и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, с капацитет до 5000 т/г.

Инсталациите са изградени на Регионално депо край Мадан, в землището на с. Шаренка. Теренът е с площ 8410 кв. м. и е собственост на община Мадан. Инсталациите трябва да заработят през октомври 2021 г. и  ще обслужват над 27 500 жители. На 01. 02. 2021 г. бе сключен договор с оператор за експлоатация на инсталациите, за период от 48 месеца. Водеща в проекта е община Мадан, в партньорство с общините Златоград и Неделино.

Обща стойност на проекта е 8 984 731 лв., от които безвъзмездната финансова помощ е 6 736 381.56 лв., в т. ч.: съфинансиране на ЕС - 5 725 924 лв. Националното съфинансиране е 1 010 457 лв.,

С реализирането на проекта и изграждане на инсталациите, трите общини ще осигурят устойчива система за управление на отпадъците, намаляване количеството им и спиране на бъдещото покачване на таксите за смет.

 

(Бр. 8/2021 на „Златоградски вестник”)