Новини

Завод за взрив се строи близо до града, очаква се решение дали да има ОВОС

Sunday, 05 September 2021 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Или какво ще представлява една бъдеща фабрика, изградена на територията на бившето златоградско село Фабрика...

 

Евтим ЦВЕТКОВ

 

 

Първо беше едно кратко обявление на общинския сайт, с което администрацията на кмета Янчев съобщава за някакво „искане” (не се съобщава от кого) за „преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС (оценка на въздействие върху околната среда), след постъпило от РИОСВ-Смолян писмо от 15. 02. 2021 г. - „за инвестиционно предложение „Фабрика за емулсионни взривни вещества”, разположена на територията на бившата фабрика в с. Фабрика”.

 

Имаше го и протоколното изречение как „заинтересованите лица могат да изразят становища, в 14 дневен срок от датата на съобщаването”, на изписан адрес в Смолян и в Златоград. И завърщваше със следното: „Пълният текст на предоставената информация - искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и информацията за инвестиционното намерение, можете да намерите на следния линк...” Колкото и да се мъчиш, обаче, посоченият линк не се отваря и те отпращаше...да опиташ отново и отново. Така след наша молба, от ОбА ни препратиха 4-5 файла с писма, от които да се види кой, какво и защо иска нещо...

 

Какво се оказва?

 

Фирмата „Нитроком” АД представя пред екологичната институция в Смолян инвестиционно намерение за построяване на нова фабрика за взривни вещества, която да се разположи върху терен в бившето, заличено вече с. Фабрика. Бъдещата фабрика ще се състои от цех за производство на емулсивен взрив, заедно с пълначно помещение. Ще има и склад за суровините, от които ще се произвежда взрив – селитра, нитрат, емулгатор и пр., както и склад за готова продукция, котелно помещение, площадка за резервоар за дизелово гориво, пречиствателно съоръжение за промишлени отпадни води, склад за амбалаж, резервоар за вода. Ще има и административна сграда и съответната инфраструктура, състояща се от ВиК-мрежи, външно елзахранване, кабелно захранване, вътрешна пътна инфраструктура.

Всичко това, построено, ще представлява производствения комплекс за производство и пълнене на промишлени взривни вещества, а целияят този район – ограден по имотни граници и ограда, със специален пропускателен и охранителен режим, със специални КПП-та за влизане и излизане, пред която ще има кабина с бариера.

Пътищата на територията на обекта ще са широки 4.5 м, а пред самия производствен цех – дори 6 м, с двупосочно движение и достъп до всички сгради и съоръжения по всяко време на годината.

 

Според удостоверие,

предоставено от ОбА-Златоград,

 

се вижда, че най-близкото с. Цацаровци е на по-голямо разстояние от изискваните за безопасност 450 м по права линия. Общината гарантира освен това, че на територията на предприятието транзитно минава път, който ще се ползва „единствено за нуждите на предприятието”. А за пожарообезопасяването на територията ще се направи минерализована ивица около складовите помещения и резервоарите за горива. В проекта са заложени вътрешните безопасни разстояния между производствените, складовите и административните сгради, предвидени са и необходимите ръчни противопожарни уреди и съоръжения.

От изброените суровини за производството на взривните вещества – амониева селитра, натриев нитрат и микрогранули, се догаждаме, че става въпрос за най-евтините взривни вещества, ползвани за граждански цели, примерно за гърмежи при сватби и пр. увеселения. Но предназначени и за извършване на взривни работи в открити рудници и кариери, по правило безопасни за съхранение и транспорт, нечувствителни на удар и триене, които не се възпламеняяват до 400 градуса по Целзий, предизвикват „минимално замърсяване на околната среда на мястото на взрива”.

Предивжда се освен това и нов производствено-противопожарен водоем, а при реализиране на производството не се генерират опасни отпадни продукти. За измиване на съоръженията и цеховете е предвидено изграждането на канализация и пречиствателна техника за заустването на близката р. Печинска, която ще бъде ползвана като водоизточник.

Самият производствен обект е по поречието на тази рекичка, която пък е приток на Голема река от басейна на р. Върбица. Според възложителя, той не предполага замърсяване на почвите, въздуха и водите в района, тъй като за обиране на пари и газове ще се изгради засмукваща вентилационна система за трикратна вентилация в час. В производствения процес няма експлозивоопасни паро- и газовъздушни смеси, по съответните клаузи от Закона за опазване на околната среда се класифицира като „предприятие с нисък рисков потенциал”.

Според т. 11 на гл. 6 от закона, бъдещото предприятие в терена на бившето с. Фабрика подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, т. нар. ОВОС. Компетентен за произнасяне по този въпрос е директорът на РИОСВ-Смолян, който трябва да издаде решение за преценяване необходимо ли е да се извърши ОВОС за строителството на предприятие за емулсивни взривни вещества в златоградското землище.

 

Преди да издаде такова

Решение, обаче, ще трябва

да прецени три важни неща:

 

  1. Съдържа ли предлаганият обект дейности и технологии, които да представляват риск за неблагоприятно влияние върху здравословния статус на населението тук;
  2. Ще доведе ли реализирането на това инвестиционно предложение до дискомфорт в живота на хората и засягат ли се материални активи на физически и юридически лица;  
  3. Очаква ли се отделяне на вредни вещества във въздуха, отравяне на почвите и водите в този родопски регион.

 

А може би това са въпроси не само за РИОСВ-Смолян. И становище по тях трябва да има и самото управление на града и общината. От трудния начин, по който попаднахме на тази информация, можем да съдим, че това не е нито в замисъла, нито в приоритетите на местните управници. Защото ако за нас е трудно достъпна, какво да говорим за т. нар. „обикновени хора”, или определените в незначителното съобщение на общинския сайт т. нар. „заинтересовани страни”, от които, иначе, се очаква да реагират и да пишат до посочените адреси в Смолян и Златоград...    

 

 (Бр. 4/2021 на „Златоградски вестник”)