Новини

Парите през 2021 г. : 3,5 млн. лв. за работни места на хора с трайни увреждания

Sunday, 18 July 2021 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

С 3,5 млн. лв. ще се финансират проекти на работодатели за разкриване на нови работни места и подобряване на условията на труд за хора с трайни увреждания в трудоспособна възраст.

Това информираха наскоро от Министерството на труда и социалната политика, с чиито средства по Националната програма за заетост се осигурява инициативата. Според нея, работодателите ще могат да получат до 10 000 лв. за откриване на достъп до действащи или нови работни места за лица от тази прослойка наши граждани. Със същата сума ще се финансират предложения и за приспособяване на съществуващи работни места и за оборудване на нови работни места за тази цел.

За квалификация и преквалификация на един работник с увреждане работодателите могат да получат до 1000 лв.  Кандидатите трябва да подадат документи в Агенцията за хората с увреждания (АХУ) до 15 април. По друг проект ще се осигуряват до 20 000 лв. за реализиране на проекти на хора с увреждания, които искат да стартират самостоятелен бизнес. С тези средства те ще могат да финансират инвестиционните си разходи, строително-ремонтни работи, оборудването на работните места, обучението на персонала и собственика, както и покриването на стартовия капитал.

Кандидатите трябва да са с 50 и над 50% намалена трудоспособност и да не участват като собственици или съдружници в друга фирма. АХУ ще финансира и проекти на предприятия със социална и стопанска насоченост, чиято цел е да подобрят условията на труд. Техният фокус трябва да бъде върху технологично обновяване на оборудването, въвеждането на нови технологии и разкриването на нови работни места. Тези със социална насоченост могат да получат до 40 000 лв., като крайният срок за подаване на предложенията е 19 март.

За проекти със стопанска насоченост се кандидатства до 29 март, а максималният размер на субсидията е 80 000 лв.

 

(Бр. 3/2021 на „Златоградски вестник”)