Новини

Какви са възможностите за помощ на бизнеса от държавата

Tuesday, 14 July 2020 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Бюрото по труда е изпратило до работодателите в общините Златоград и Неделино информация за процедурата, както и указанаия за попълване на специален формуляр, с които те могат да кандидатстват за изплащане на компенсации по ПМС № 55/30. 03. 2020 г., във връзка с обявеното извънредно положение заради COVID-19.

 

Става въпрос за изплащане на компенсации на работодатели, преустановили работа, за което Агенцията по заетостта е публикувала необходими формуляри за попълване, с които да се кандидатства за финансова помощ - декларация за запазване на заетостта, декларация, съдържаща данни за платежната сметка на работодателя и декларация за намаляване на приходите от продажби; образец на Списък на работниците и служителите, за които се подава Заявлението за изплащане на компенсации по реда Постановлението.

За изплащане на компенсации могат да кандидатстват онези, които са местни физически или юридически лица, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в България, нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски към държавата или общината, не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация; които ще запазят заетостта на работниците и служителите, за които ще получат компенсация за период не по-малък от периода, за който са изплатени компенсациите и не прекратяват трудови договори на работници и служители. Заявлението и приложените към него изисквани документи се подават в дирекция „Бюро по труда“ по места - по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, подадени в определен срок. От дирекцията изрично подчертават, че не трябва заявленията да се изпращат чрез Агенцията в София, а до бюрата по места, защото в противен случай процедурата се затруднява и забавя.

 

(Бр. 8/2020 на „Златоградски вестник”)