Новини

Какво предприе общината в извънредната обстановка

Thursday, 09 July 2020 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Във връзка с обявеното извънредно положение са отменени редица дейности в основни общински обекти, като пазара, стадиона и други места, които редовно са третирани с дезинфекционни разтвори, не опасни за здравето на хората. Основни административни услуги започнаха да се заявяват и да се получават по електронен път.

 

Кметът на общината издаде заповед от 19  март за въвеждане на вечерен час от 21.00 часа до 06.00 ч. - за малолетни и непълнолетни деца без придружител и преустановяване струпването и движението на големи групи хора на обществени места.

Спря се транспорта по автобусните линии в общината, както и някои от извънградските линии, започна набиране на доброволци за някои социални услуги в общината, отменено е и провеждането на тазгодишния празник на златоградското чеверме в началото на май.

Пак със заповед на кмета се въведе задължителен дезинфекционен пропускателен режим на входните точки на общината и града, включващ външно третиране с дезинфекционни препарати на влизащите коли от посока Смолян-Златоград и Кърджали-Златоград.

Удължи се срокът за заплащане на дължимите месечни наемни вноски по договорите за наем на общински жилищни имоти - до края на годината. Освобождават се от заплащане на такса за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, търговци и обекти, които са затворени на основание заповедта на МЗ. Освобождават се от заплащане на наемни вноски от търговци и сдружения с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза - наематели на обекти, собственост на общината, за времето, в което са затворени.

За месец март се освобождават от такси за детски ясли и детски градини родителите или настойниците на децата, посещаващи детски ясли и детски градини в общината.

 

(Бр. 7/2020 на „Златоградски вестник”)