Новини

Съобщение на РИОСВ-Смолян: Водите от пречиствателна станция Пресека не превишават стандартите за качество

Tuesday, 16 June 2020 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Показателите за цианиди, желязо и олово в Голяма река са над нормитне, показват проверките

 

 

Готови са резултатите от проверката по сигнала за побеляването на р. Върбица в района на Златоград на 6 март 2020 г. Екип от експерти на РИОСВ-Смолян, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) и  Регионалните лаборатории към ИАОС в Смолян и Хасково извършиха  проверка на място. Според експерти от регионалните структури на МОСВ, управлението на минните отпадъци не се осъществява по начин, който гарантира опазването на околната среда.

 

В тази връзка РИОСВ-Смолян е изискала писмено становище от Министерството на енергетиката, в чиито правомощия е управлението и разрешителните режими по отношение на депата за минни отпадъци, каквото е и хвостохранилище „Ерма река“.

Взетите от изход тунел на хвостохранилище „Ерма река“ водни проби показват превишение по два показателя - неразтворени вещества  - 62 mg/dm3 при норма 50 mg/ dm3  и олово -  0,27 mg/ dm3  при норма 0,2 mg/ dm3, като за останалите показатели – активна реакция, ХПК, желязо – общо, хром  шествалентен, цинк, кадмий, мед, арсен и живак, не са установени  превишения на емисионните норми.

Пробите от подземни води от Пречиствателна станция Пресека на ВиК-Смолян, район Златоград, използвани за питейно-битово водоснабдяване на Златоград и населени места в региона, не констатират превишаване на стандартите за качество в Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

При анализа на пробите от повърхностни води преди хвостохранилище „Ерма река“, вследствие от изтичащи руднични води от обекти, които не се експлоатират, се констатират значителни превишения на стандартите за качество на околна среда (СКОС), като резултатите от взетите от реките Ерма и Гидюрска преди с. Ерма река, показват значителни превишения по показателите цинк (до 53 пъти над нормата), манган (до 16 пъти над нормата), кадмий (до 12 пъти), мед (1,5 пъти) и алуминий (2 пъти).

Резултатите от изследваните повърхностни води в Голяма река след хвостохранилище „Ерма река”, показват понижаване на концентрациите за три от изследваните показатели - цинк (5,5 пъти над СКОС), манган (10 пъти) и кадмий (3 пъти), но се констатира  превишаване на стандартите за показателите цианиди свободни (3,5 пъти), желязо (3 пъти) и олово (1,1 пъти).

В река Върбица преди и след Златоград са установени наднормени концентрации по  показателите цинк и манган (5-8 пъти), кадмий, цианиди свободни и желязо (2-3 пъти) и алуминий (1,5 пъти), като в долното течение на реката до вливането в яз. „Студен кладенец“ – превишенията  на стандартите за показателите цинк  и алуминий са съответно 2 и 3 пъти над нормата.

На 11. 03. 2020 г. са взети повторни  проби от целия  водосбор на р. Върбица.

За допуснатото нарушение, а именно „превишаване на емисионните норми“, срещу дружеството, експлоатиращо хвостохранилище „Ерма река“, ще бъде стартирано административнонаказателно производство.

 

(Бр. 6/2020 на „Златоградски вестник”)