Новини

Общински: Кой може да участва в програмата за грижи в домашна среда

Sunday, 14 June 2020 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

С реализацията на регионалната програма за предоставяне на грижи в домашна среда в Златоград ще се предоставят възможности за връщането на пазара на труда на лица от групи в неравностойно положение на пазара на труда. В нея могат да се включат безработни лица, регистрирани в дирекция „Бюро по труда“, хора, нуждаещи се от предоставянето на грижи в домашна среда, в две категории:

 

• От 80 до 90 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;

• На възраст над 65 г., в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България, където се причисляват лица, които са навършили 65 г. към момента на подаване на заявлението за включване в Програмата, живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа и са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, хигиена на дома и пр.)

Кои от лицата могат да кандидатстват по Програмата?

 

Които са с месечния доход на член от семейството за предходния месец, равен или по-нисък от 5-кратния размер на гарантирания минимален доход (ГМД), определен с ПМС; Да не са регистрирани като еднолични търговции и не са собственици на капитал на търговско дружество; Да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; Да не са прехвърляли чрез договор за дарение през последната една година собственост върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях; Не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната една година, а общата стойност на сделката не надвишава 5-кратния размер на ГМД;

Не са включени в механизма за лична помощ и не ползват целодневно дейности, свързани с осигуряване на грижа в домашна среда на друго основание. Кандидатите за домашни помощници задължително трябва да са регистрирани като безработни лица в Бюрото по труда.

Лицата, които имат нужда от грижи, могат да подават заявление-декларация за включване в Програмата в Центъра за социална рехабилитация и интеграция в Златоград на ул. „Славей“ 1.

 

(Бр. 6/2020 на „Златоградски вестник”)