Новини

През март реката побеля тревожно и пак активизира екоинституциите

Friday, 12 June 2020 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Цели три дни реката в центъра на града течеше отново „хвостово” обагрена.

Такава, каквато я помним и през зимните месеци на 2017 и 2018 г. - веднъж поради изцяло заледеното водно огледало на хвостохранилището, предизвикало спешно изпомпване на гореща вода от Хоризонт 300, друг път – поради непрекъснатите валежи. Така стана и сега.

 

А Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“-Пловдив изпрати предупреждение до областните управители на Смолян и Кърджали и до кметовете на общините Златоград, Кирково и Кърджали, за да се предупреди населението за възможно замърсяване на водите на Голяма река и Върбица и за ограничаване на ползването им.

Дирекцията определи 12 пункта за вземане на проби - от р. Гидюрска, р.Ерма преди пречиствателна станция Ерма река, та до Помпена станция – Пресека, кладенци 1, 2 и 4 край Златоград - за проверка на проблеми по водоснабдяване на града и населени места по поречието в региона.

Предупреждения са били изпратени и до ВиК-Смолян, ВиК-Кърджали, РЗИ-Смолян и РЗИ-Кърджали, за да извършат анализ за качеството на питейните води от водоизточниците, разположени в терасата на Голяма река и Върбица и да се дадат указания за ползване от населението.

Проверките на институциите стана по сигнал от Златоград, след което лабораториите към ИАОС в Смолян и Хасково се активизираха, заедно с представители на местната полиция. Това съобщиха от РИОСВ-Смолян, според която са взети водни проби за реакция рН, наситеност с кислород, неразтворени вещества, цианиди, желязо, манган, цинк, мед, арсен, алуминий, кадмий, олово, никел, живак, калциево-карбонатна твърдост. Анализираните до момента показатели от тези проби не показват превишения на емисионните ограничения.

Според Протокол от 5 март за изпитване на водата (водна проба) от изхода на преливника на хвостохранилището, предоставен ни от „Родопи еко проджект” в Златоград, резултататът е 6.6 mg/dm3 неразтворени вещества, при допустими стойности на показателя 50. 0 mg/dm3. протокола е подписан от химик-лаборант, провел изпитването, и от ръководителя на лабораторията Д. Хасапчиева, също химик.

„Управлението на минните отпадъци не се осъществява по начин, който гарантира опазването на околната среда”, четем в становището на експертите от регионалните структури на МОСВ в Смолян. – Затова е необходимо становището на Министерството на енергетиката, в чиито правомощия е управлението на депата за минни отпадъци, каквото е и хвостохранилището „Ерма река“.

 

(Бр. 6/2020 на „Златоградски вестник”)