Новини

ПОКАНА

Saturday, 30 May 2020 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

ЗА УЧАСТИЕ В КРЪГЛА МАСА

за представяне на резултатите по изпълнен проект:

„Ефективно използване на ресурсите в "Некст Билд “ ЕООД“,

в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOР002–3.004-0010– С01, по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, по процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационнни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, с финансовата подкрепа на Европейски фонд за регионално развитие.

 

Уважаеми Дами и Господа,

 

На 27. 11. 2018г. „Некст Билд“ ЕООД  и Управляващия орган  на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 към Министерството на икономиката  подписаха Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002 – 3.004 – 0010 – С01 по проект „Ефективно използване на ресурсите в "Некст Билд “ ЕООД.

В изпълнение на проекта „Некст Билд“ ЕООД кани всички заинтересовани лица, медии, граждани, институции да присъстват на обществено обсъждане за представяне на резултатите от изпълнен проект - кръгла маса, която ще се проведе на 05. 06. 2020 г. от 16:00 часа в гр. Златоград, бул. България №1.

 

На кръглата маса ще бъдат представени:

 

1. Реализираните цели на проекта

2. Изпълнените дейности по проекта

3. Постигнатите резултати

4. Източниците на финансиране

 

С уважение,

инж. Владимир Гюнелиев       

тел.+359 888 445 773

УПРАВИТЕЛ „НЕКСТ БИЛД“ ЕООД