Новини

Общинският бюджет: При обща сума 12. 7 млн. лв., предвижданите от Европейския съюз са близо 7. 9 млн. лв.

Saturday, 25 April 2020 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Прогнозната рамка на „Бюджет 2020” на общината възлиза на 12 695 199 лв.

Трансферите от централния бюджет за държавни дейности възлизат на 6 524 849 лв. и представляват 63% от приходите за 2020 г. Трансферите от ЦБ за местни дейности са на стойност 1 630 800 лв. и формират 16 % от приходите, а собствените приходи са на стойност 2 057 910 лв. и заемат 20 % от общите приходи.

 

В местни дейности са предвидени средства за погасяване на просрочени задължения, разходи за обслужване на общински дълг, разходи за изготвяне на общински план за развитие за периода 2021-2027, за изготвяне на цифров модел на регулационния план на Златоград, за цифровизация на архивите на населението и за закупуване на счетоводен софтуер. Предвиждат се разходи за осигуряване на устойчивост на реализирани проекти по оперативни програми; разходи за дейност „Чистота”; разходи за поддържане на спортни бази, улично осветление, благоустрояване на улици, паркове, за подържане на зелени и цветни площи. Предвиден е ресурс за субсидии за спортни клубове, НПО, пенсионерски клубове и общинската болница, както и ресурс за помощи по решение на ОбС и процедури Инвитро; за издръжката на детските градини и детска ясла; средства за реализиране на културен и спортен календар. Както и средства за капиталови разходи, които за 2020 са в размер на 10 795 331 лв., и следните източници на финансиране:

- Целева капиталова субсидия за 2020 г. – 438 300 лв.;

- Целеви средства преходен остатък от 2019 г. – 2 034 115 лв.;

- Приходи от продажби на имщество – 406 017 лв.;

- Други, в т. ч. собствени приходи – 94 000 лв.;

- Средства от Европейския съюз – 7 822 899 лв.

Основните обекти, включени в проекта на Инвестиционна програма за капиталови разходи на общината за 2020 са рехабилитация и реконструкция на общински път Златоград – Аламовци, рехабилитация и реконструкция на общински път Мадан Цацаровци/Страшимир –махала Боево, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на 32 многофамилни жилищни сгради, обединени в четири проекта, доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа в Златоград и Старцево; закупуване на специализиран автомобил за Дневен център „Зора” в Златоград; модернизация (ремонт и реконструкция) на улично осветление в с. Кушла, с. Страшимир, с. Аламовци, с. Цацаровци, с. Пресока и по ул. ”Беловидово”, кв. „Граничар” в Златоград; благоустрояване площад и обновяване на площи за широко обществено ползване в с. Долен; интегрирано използване на термо-минералните води в геотермалната система Ерма река – Елидже, с подобект за градска топлопреносна мрежа до абонатни (разпределителни) станции в Златоград - проектиране; благоустрояване на гробищен парк в с. Старцево; ремонт на многофункционална спортна площадка (Червено игрище) в Златоград.

 

(Бр. 3/2020 на „Златоградски вестник”)