Новини

Данъците: Какви са новите такси за МПС в общината

Friday, 24 April 2020 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Целта на промените в новия общиннски бюджет е да се стимулира извеждането на по-стари автомобили от употреба. Автомобилите с живот над 20 години са ненадеждни, изискват големи разходи за поддръжка и най-важното - причиняват големи замърсявания на въздуха с вредни емисии. Това е въздухът, който ще дишат и нашите деца.

 

Това казва кметът на общината Мирослав Янчем на провелото се обществено обсъждане. Относно МПС, ставките за мощност в общината от 2008 до януари 2019 г. са в размер малко над минималните граници, не са променяни 10 години и са едни от най-ниските и в областта, и в страната. Според него, към м. декември 2019 г. се наблюдава намаляване на автомобилите над 20 години с 84 коли, в сравнение с предишната година. В същото време автомобилите с по-добра екологична категория се увеличават съск 149 коли. Другото положително нещо, което наблюдаваме, е фактът, че процентът събираемост на данъците за последните няколко години е над средния за страната - за 2018 г. той е 80,80%, при среден за страната 70,80%.

От м. нуари 2019 г. размерите им са завишени така: - 0,16 лв. за коли с мощност до 55 кW; - 0,06 лв. за коли с мощност над 55 до 74 кW.

Към края на 2018 г. автомобилите в този диапазон са 936. От тях: • 421 са с намаление на данъка; • 157 – без промяна на данъка; • за 358 увеличението е средно 10 лв. - 0,10 лв. за коли с мощност над 74 до 110 кW; - 0,17 лв. за коли с мощност над 110 до 150 кW.

В този диапазон са 160 , като от тях 89 са с намаление на данъка, спрямо 2018 г. - 0,10 лв. за коли с мощност над 150 до 245 кW.

Автомобилите, в този диапазон са 74 , от тях 50 са с намаление на данъка спрямо 2018 г. - 0,10 лв. за коли над 245 кW.

Освен това - от 2008 г. не е променян данък върху недвижимите имот – 1,5 на хиляда върху данъчната оценка. За област Смолян средният размер на данъка е 2.08 на хиляда. Средният размер на ставката, в границите определени със ЗМДТ, е 2,3 на хиляда. До 2017 г. не е променяна и такса битови отпадъци, въпреки увеличените такси за отчисления по Закона за управление на отпадъците - от 54 лв. на 94 лв. 

 

(Бр. 3/2020 на „Златоградски вестник”)