Новини

Научна експедиция за родопските говори обхвана и Златоградско

Monday, 06 April 2020 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

От 2 до 5 декември 2019 г. беше проведена студентска научна експедиция Софийския университет под наслов „Богатството на родопските говори“, по маршрут Смолян – Чокманово – Смилян – Златоград – Старцево – Ерма река – Аламовци. В научно-практическата инициатива взеха участие 30 студенти – българисти, историци, балканисти и юристи, а ръководители бяха преподавателите от Факултета по славянски филологии гл. ас. Кристина Йорданова, доц. Петко Петков и доц. Владислав Миланов.

 

Идеята на пътуването е да даде възможност на студентите да работят на терен; да запишат автентична диалектна реч и да съпоставят наблюденията си с класическите обобщения на родопските говори в текстовете на Ст. Кабасанов, Ст. Стойков и други изследователи. Преди да бъде осъществена научната експедиция, студентите имаха възможността да изслушат специализирана лекция при проф. дфн Василка Радева (учен диалектолог от школата на проф. Стойко Стойков), която ги подготви с указания за спецификата на теренната работа; съвместно бяха анализирани въпросници за събиране на диалектен материал; представени бяха фонетичните, морфо-синтактичните и лексикалните особености на родопските говори; бяха дадени указания за спецификата на разговора и записването на диалектния материал по строго специфични научни критерии. Пътуването започна от Смолян, където студентите имаха възможността да изслушат лекцията на проф. Елена Каневска – Николова, благодарение на която днес разполагаме с пълно описание на говора на село Момчиловци (след класическото описание на Ст. Кабасанов) и на редица специфични диалектни и съвременни процеси от Смолян и региона. Студентите имаха възможността да разширят теоретичните си представи за спецификата на говора и още по-задълбочено да се ориентират в диалектните специфики, които ще наблюдават по време на теренната работа.

В Златоград и в селата около Златоград - Старцево и Ерма река, студентите бяха разпределени в по-малки групи, за да могат да обхванат повече диалектни носители и за да предразположат възрастните хора да говорят спокойно, без да се притесняват от присъствието на външните лица.

В Златоградско бяха регистрирани някои езикови особености, които предстои да бъдат обобщени с примери от записите в електронен сайт. Научната експедиция беше възможност за съвременните студенти да се докоснат до автентичния родопски край и да чуят напевната реч на родопчаните. На всички участници в експедицията бяха връчени книги, дарени от Университетското издателство „Св. Климент Охридски“ от проф. дфн Валери Стефанов. Книгите са тематично ориентирани към спецификата на специалността на студентите. Всеки участник получи и почетна грамота, която удостоверява участието му в теренното проучване.

Предстои да бъдат обобщени данните от записите и да бъдат публикувани анализите на страниците на списание „Съвременна лингвистика“, което е насочено към студенти и докторанти с интереси в областта на лингвистиката. Списанието е единственото издание на Факултета по славянски филологии, в което научните си приноси публикуват само бакалаври, магистранти и докторанти. Записите ще бъдат качени на сайта на Факултета, а резултатите от обявените три конкурса – за най-впечатляваща снимка от пътуването; за разказ по преживяното и за научен текст – ще бъдат обявени на специален дискусионен семинар през месец март 2020, след анализ от страна на ръководителите на експедицията – доц. Владислав Миланов, доц. Петко Петков и гл. ас. д-р Кристина Йорданова.

 

(Бр. 2/2020  на „Златоградски вестник”)