Новини

Общински: Какво включва проекта за ремонт на пътя до Аламовци

вторник, 25 февруари 2020 Златоградски вестник Златоградски вестник

През 2016 г., след делегиране на права от Общинския съвет, община Златоград кандидатства с проект „Рехабилитация и реконструкция на общински път Златоград- Аламовци и общински път Мадан-Цацаровци-Страшимир – махала Боево. Искането е пред Програма за развитие на селските райони 2014-2020. Проектното предложение е одобрено и за изпълнението му е подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ от 09. 01. 2018 г.

 

Общата стойност на проекта е 5 722 390 лв. без ДДС и включва два обекта: общински път Златоград-Аламовци и общински път Печинско-Страшимир. Пътят Златоград-Аламовци обхваща два участъка: градска улична мрежа с дължина 1 101.87 м (от моста при „Белотекс” до моста при новата джамия) и пътя от кръстовището за ГКПП с Република Гърция до центъра на с. Аламовци. ДФ „Земеделие” е контролиращ орган по изпълнението. След проведени обществени поръчки, са подписани договори за Строителен надзор и Авторски надзор. Символичната първа копка за стартиране на дейностите по този проект е проведена на 09. 09. 2019 г. Обектът по рехабилитация и реконструкция на общинския път Златоград-Аламовци включва дейности по благоустрояване и на част от уличната мрежа в Златоград (ул. „Беловидово” от моста при „Белотекс”, до моста при новата джамия). Основните дейности, предвидени в проекта, са многообразни, най-важни от които укрепване на скални масиви, полагане на основен пласт от трошен камък, неплътен асфалтобетон с дебелина 6 см и плътен асфалтобетон с дебелина 4 см, хоризонтална и вертикална пътна маркировка. Предвидено е също така полагане на бордюри, ремонт на съществуващи водостоци, рехабилитация на мостово съоръжение, полагане на тръби за оптичен кабел, както и монтиране на ограничителни системи за пътища – мантинели.

Финансиращата програма не подпомага дейности по полагане на тротоарни настилки, поради което, в рамките на проекта за рехабилитация на общински пътища, се възстановява настилката със съществуващите демонтирани стари плочки. Фирмата-изпълнител със собствени средства нивелира тротоарното пространство, закупи и положи нови тротоарни плочки. Срокът за изпълнение на строителните работи и на двата обекта е 20 месеца от подписването. Изпълнител е „Одесосстрой” ООД, строителен надзор за рехабилитация на път Печинско-Страшимир се упражнява от „Екоинженеринг” ЕООД-Кърджали, а на път Златоград-Аламовци - Обединение „Проект Златоград 2018”. Авторският надзор се осъществява от „Тобо-проджект”. В бюджета за 2020 г. общината има готовност да предложим включване на собствени общински разходи за полагане на нова тротоарна настилка в очертанията на градската улична мрежа.

 

(Бр. 20/2019 на „Златоградски вестник”)