Новини

Хрониика ЗВ: По проект купуват коли за мобилна дейност с възрастни

Friday, 11 October 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Общината подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по проект за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания по ОП ”Развитие на човешките ресурси”.

Общината е водеща организация по проекта, а партньор е Община Чепеларе и основната му цел е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора от двете общини. Според него, ще се осигурят почасови мобилни здравно-социални услуги в домовете на хората.

Специфична цел обаче е създаване на устойчив модел за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания, с цел осигуряване на почасови интегрирани здравно-социални услуги. Проектът е с продължителност 15 месеца, стартира от 01. 06. 2019 г. и ще предоставя психологическа подкрепа, консултиране на потребителите и техните семейства. Ще се закупят транспортни средства за извършване на мобилната работа на територията на двете общини. Общата стойност на проекта е 166 569 лв.

 

(Бр. 12/2019 на „Златоградски вестник”)