Новини

Какви са специфичните цели на новия спечелен проект от златоградската фирма „Некст Билд”

Monday, 26 August 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Както отбелязахме и в предходни публикации, в Златоград бе представен новия проект на фирма „Некст Билд“ ЕООД за ефективно използване на ресурсите й по процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”, код BG16RFOP002-3.004, Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност, Приоритетни оси Енергийна и ресурсна ефективност.

Управителят Владимир Гюнелиев информира отзовалите се на поканата му граждани в подробности за същността и целите на проекта, като стартирането му се предвижда на 27. 11. 2018 г., а ще приключи на 27. 07. 2020 г. (Регистрационен номер BG16RFOP002-3.004-0010-C01) Общата стойност на проекта е 620 218.96 лв. без ДДС.

 

Цел на проекта

Постигане на конкурентоспособност и устойчиво развитие на „Некст Билд“ ЕООД, чрез повишаване на ресурсната ефективност и опазване на околната среда.

Специфични цели:

. Осъществяването на първоначални инвестиции в материални активи, свързани с диверсификация на продукцията на дружеството, с продукти, които не са били произвеждани до момента в стопанския обект; . Прилагане на нови решения, техники и методи в производството на бетонови продукти и изделия;

. Намаляване на количеството използвани суровини при производството на единица продукция; . Намаляване на негативното влияние на производствените процеси върху околната среда чрез намаляване потреблението на вода; . Ефективно управление на отпадъците, съгласно йерархията при управление на отпадъците;

С проекта ще се подобри ресурсната ефективност на „Некст Билд“ ЕООД и ще се постигне положителен ефект върху опазването на околната среда.

С новата технология, която ще се внедри по проекта, се постига ефективно управление на отпадъците, съгласно йерархията при управление на отпадъците по чл. 6 от Закона за управление на отпадъците, при производството на единица продукция, преди/след изпълнение на проекта в проценти – 100% безотпадно производство на бетонови продукти. По проекта ще се внедри производствена иновация – използване на отпадък, който намалява употребата на природни суровини и внедряване на ИТ технологии – пълна автоматизация на производството на бетонови продукти. Нови продукти, които ще се произвеждат като резултат, са:

 

. Бетон Клас С15; . Бетон Клас С 20; . Бетон Клас С 25; . Бетон Клас С 30; . Циментово пясъчни разтвори.

 

Чрез Мобилния бетонов център се постига ресурсна ефективност: намаляване (на единица продукция) на една или повече от използваните в рамките на производствения процес суровини, без да се добавят нови такива; Намаляване на използваните в рамките на производствения процес суровини, чрез използването на отпадък – собствен и чужд. Като резултат - ще се постигне ефективност на производствените разходи в предприятието.

 

Чрез Мобилния бетонов център се постига ресурсна ефективност: . Намаляване (на единица продукция) на една или повече от използваните в рамките на производствения процес суровини, без да се добавят нови такива; . Намаляване на използваните в рамките на производствения процес суровини, чрез използването на отпадък – собствен и чужд. Като резултат - ще се постигне ефективност на производствените разходи в предприятието.

 

Мобилния бетонов център е предвиден с грижа за опазване на околната среда, като в технологичното оборудване са предвидени следните компоненти:

. Поцинкован воден резервоар за дозиране на пречистена или рециклирана вода, обем 300l, с електро-пневматично отваляне, посредством дроселна клапа, задвижвана от пневматичен цилиндър, изработен от алуминий;

. Филтър за отстраняване на праха при дозиране на цимент, с филтрираща повърхност 1 m2;

. Кръгъл филтър за засмукване на прах с филтрираща повърхност 14 m2;

. Влагомери;

. Аерираща система.