Новини

Темата: Убийствените прахови частици намаляват, но нивата в Златоград са все още високи

Friday, 23 August 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Цели 28 листа е протоколът от 25 март т. г. за имисионното двуседмично замерване чистотата на въздуха в Златоград от специализираната кола на Регионалната лаборатория в Пловдив. Той е подписан от ръководителя на лабораторията по изпитването на въздуха д-р Весела Генина и в резултатите са дадени нивата на озон, въглероден оксид, азотни оксиди, серен диоксид и фини прахови частици (ФПЧ 10).

От отразеното в него става ясно, че от 24-часовите проби средните стойности не надвишават пределно допустимите концентрации, макар че има дни и часови зони с голямо завишение на нормите за ФПЧ 10 – например при норма 50 мг/м3 имаме средна стойност 34, но с максимални такива от 66 и до 87 мг/м3, като надвишаващи са концентрациите в часовите зони от 22.00 ч. до 24.00 и нататък, стигащи до 89-123 мг/м3. В някои от изследваните дни максималните стойности на ФПЧ във въздуха стигат 187 мг/м3 при норма 50, но не достигат предишните измерени 200 мг/м3, което е знак за подобрение с отминаването на зимния сезон.

 

Не показват отклонение от нормите показателите за химическия състав при проверката на въздуха, но си остава ангажимента на общината за приемане на по-сериозни мерки на контрол и дори промяна за начина на отопление на домакинствата в града, както и смяна горивото, което най-често се използва от тях. Нещо, което вече предприемат, при това успешно, някои от останалите родопски общини.  

 

(Бр. 8/2019 на „Златоградски вестник”)