Новини

Златоград и Неделино с осигурени временни работни места през лятото

Tuesday, 06 August 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Регионалната програма за заетост на област Смолян – 2019 г. предвижда осигуряване на трудова заетост за 94 безработни лица на база показатели към 31. 12. 2018 г. за регистрирани безработни лица от някои целеви групи: над 50-годишна възраст – 2897 лица; продължително безработни лица – 1661. (За сравнение, през 2017 г. са били 2086 лица); безработни лица с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т. ч. безработни лица с ниско образование (включително от ромски произход) – 42% без квалификация, 29% с основно и по-ниско образование; хора с увреждания –541 лица; безработни младежи до 29 г. с подгрупа до 25 г. - младежи, които нито се обучават, нито са заети - съставляват 9,5% (538 лица) от общо регистрираните към 31.  12.2018 г. в областта; лица извън работната сила, желаещи да работят, в т. ч. обезкуражени лица.

 

Програмата обхваща всички общини на територията на област Смолян, като в нейните рамки ще бъдат разкрити 94 работни места за работа на пълно работно време за срок от 5 (пет) месеца разпределени във всички общини, сред които за Златогра се предвижда разкриване на 8 работни места за срок от 5 месеца при пълно работно време в общополезни дейности. Дейностите за приложение по програмата включват поддръжка, поливане, окопаване, косене, поддържане и почистване на канавки, бордюри от затревяване и др.; поддръжка на паметници на културата с прилежащите площи.

Предвижда се разкриване на 8 работни места за срок от 5 месеца при пълно работно време в общополезни дейности и в община Неделино. Общественополезните дейности, които ще се извършват в общината са поддържане и почистване на улиците, бордюри и тротоари от затревяване; поддържане и почистване на сгради, боядисване и хигиенизиране на стаи, офиси, санитарни възли, коридори  и др.

Източници на финансиране на Регионалната програма по заетост са средства от държавния бюджет – 321 726 лв.; средства, осигурени от Областната администрация Смолян - 1000 лв.; средства, осигурени от общинските администрации - 4940 лв.; Средства, осигурени от партньорите. Общата сума е в размер на 327 666 лв.

Срокът за изпълнение на програмата е в рамките на периода от  10. 06. 2019 г. до 09. 11. 2019 г.

 

(Бр. 7/2019 на „Златоградски вестник”)