Новини

Реплика ЗВ: Въздухът ни кристално чист, казват общинари в кметски сайт

Monday, 24 June 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

В кметския сайт наскоро ни уведомиха, че в периода 7-19. 03. 2019 г., съгласно утвърден годишен график, е извършено имисионно замерване на качествата на атмосферния въздух от Мобилна автоматична станция на Регионална лаборатория в Пловдив. Извършените измервания са съгласно изискванията за норми на серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух.

„От извършените измервания е установено, че в цитирания период няма превишения на посочените показатели”, пишат ни общинските писатели и не сочат нито един факт, не цитират никакъв документ или протокол, не сочат данни за нивата на нито едно от изброените по-горе вещества, както обикновено се прави и както е нормално по белия свят...

Затова пък, само месец преди това, ние цитирахме данни от подписан и подпечатан протокол за извършено измерване на въздуха в Златоград, където ясно се чете, че сред многото данни нивото на фините прахови частици в града достигат 200, при нормално допустими 50 мг3. Как за по-малко от месец въздухът така се прочисти и на какви данни се базират за лъжата си, общинарите не казват.

Така единственото вярно и доверчиво във въпросното общинско съобщение остава последното изречение: „Следващото измерване ще се извърши в края на месец май и/или началото на месец юни 2019 г.”

„Вярно и доверчиво”, казваме, но не и ново, защото същото това читателите ни го знаят, тъй като го написахме още в миналия февруарски брой на ЗВ и което успяхме да издействаме след поредната ни кореспонденция с началника на РИОСВ-Смолян, инж. Е. Гаджева.

 

(Бр. 6/2019 на „Златоградски вестник”)