Новини

Пожарите: Времето от март до ноември – пожароопасно

Monday, 10 June 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Областният управител Недялко Славов издаде заповед, с която определи за пожароопасен сезон в горските територии на областта периода от 15. 03. 2019 г. до 15. 11. 2019 г.

Съгласно тази заповед, рганите по пожарна безопасност и защита на населението, Изпълнителната агенция по горите и Регионалната дирекция по горите, самостоятелно или съвместно, осъществяват контрол по изпълнението на предвидените противопожарни мерки и мероприятия в горските територии.

Непосредственото организиране на борбата с горски пожари се извършва от органите по пожарна безопасност и защита на населението, със съдействието на държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства, общините, собствениците и ползвателите на горски територии, както и на лицата, извършващи дейности в тях. ЗВ

 

(Бр. 6/2019 на „Златоградски вестник”)