Новини

Възможност: Вече можете да се включите за ресурс от 10 млн. евро

Tuesday, 04 June 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Евтим ЦВЕТКОВ

 

 

Започна процедурата за набиране на проектни предложения за развитие на малките и средни предприятия в граничния регион между България и Гърция.

10 млн. евро е размерът на инвестицията, която ще бъде отпусната по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020 г.

 

За ресурса вече е обявена петата покана за набиране на проектни предложения, в рамките на приоритетна ос 1 "Конкурентен и иновативен трансграничен регион" на програмата. Тя има за цел да повиши конкурентоспособността на малките и средните предприятия, като стимулира растежа на нови и съществуващи фирми чрез разширяване на икономическата им дейност до нови пазари и продукти.

30 на сто от общия бюджет на поканата, който възлиза на 10 млн. евро, ще бъдат насочени към новосъздадени малки и средни предприятия (МСП).

Допустими за участие са само такива от тях, регистрирани в допустимия по програмата регион (за България в областите Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково), в т. ч. клонове, като за България същите следва да са регистрирани като самостоятелни юридически лица.

Публични (държавни, общински и др. дружества) не са допустими кандидати.

Проектните идеи за съвместни бизнес инициативи от трансграничния регион на България и Гърция може да се подават по електронен път чрез Информационната система за държавни помощи на Гърция SAMIS., като крайният срок за подаване на проектните предложения е 15 часа на 10. 05. 2019 г.

 

(Бр. 5/2019 на „Златоградски вестник”)