Новини

Общински бюджет`2019: Кое е основното, което ще се осъществи

Saturday, 25 May 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

За тази година той надхвърля 11,7 млн. лва. - с около 2.2 млн. лв. повече от 2018-а. Увеличението се дължи на субсидиите от Централния бюджет - с 16%, както и реализирания преходен остатък от 2018 г. – 2 990 895 лв. В частта собствени приходи се взема базата на прогноза за приходите към 31. 12. 2018 г., анализ на събираемостта и измененията в националното законодателство и местната нормативна уредба.

Запазва се нивото на данъчната тежест на Данък върху недвижимите имоти, Патентен данък и Данък върху таксиметровия превоз, Данък при придобиване на имущество и туристическия данък. Предвидено е повишаване събираемостта на приходите. Завишение се очаква при данъка за моторните превозни средства, заради въведената законодателна промяна. Съгласно промените в ЗМДТ, към досегашния данък се добавя нов компонет за екологична категория. Предложените и приети коефициенти за екологична категория от ОбС-Златоград, са минималните размери, посочени в закона. За автомобили (от 5 до 10 г. ) и с Евро 4 и по-високи екологични категории, промяната ще се отрази в намаление на данъка върху превозното средство. За автомобили (над 15 г.) с по-ниски от Евро 4 стандарти, данъкът ще се увеличи, което е свързано със занижените им екологични характеристики. Планирането на разходите за местните дейности в бюджета е в рамките на прогнозата за собствените приходи, общата изравнителна субсидия, целева субсидия за капиталови разходи, преходния остатък в местните дейности.

Планираните капиталови разходи за 2019 г. са в размер на 7 958 370 лв., от които 60% са средства, осигурени от европейски програми – 4 815 123 лв. През 2019 г. е предвидено да се реализират следните инфраструктурни обекти: 1. Рехабилитация и реконструкция на общински път Златоград -Аламовци и общински път Мадан-Цацаровци-Страшимир-мах. Боево;

2. Реконструкция и рехабилитация на улици в Златоград и с. Старцево;

3. Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа на улици в Златоград и с. Старцево; 4. Изграждане на канализационна мрежа на ул. „Виктор Юго”; 5. Благоустрояване на ул. „Младост” с. Долен, ул. „Вихър”, ул. „Връх Костадин”, ул. „Хан Аспарух”, ул. „Бяло море”, ул. „Яков Змейкович”. 6. Модернизация на улично осветление с. Ерма река и с. Долен. 7. Благоустрояване на площад и обновяване на площи за широко ползване в с. Долен. 8. Благоусрояване на гробищен парк в с. Старцево. 9. Подпорна стена на ул. „Тунджа” в Златоград;

10. Подпорна стена на ул. „Ст. Стамболов” в Златоград - десен бряг на Голяма река. 11. Благоустрояване на общински пътища: Цацаровци-Златоград- с. Ерма река –мах. Мързян; Цацаровци-мах. Равно бърце; 12. Подмяна на дограма и ремонтни работи на сграда МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов”-Златоград, 53% съфинансиране по проект "Красива България"; 13. Ремонт на санитарни помещения в ДГ „Детски свят” в с. Долен.

 

(Бр. 5/2019 на „Златоградски вестник”)