Новини

Темата: Замърсеността на въздуха в града с ФПЧ гони 200, при норма 50 мг/м3

Saturday, 18 May 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ След епизодични, планирано е замерванията за състоянието на въздуха по-късно тази година да са в рамките на няколко седмици...

 

Ефим УШЕВ

 

 

Читателите вече са запознати с искането ни за имисионно измерване качеството на атмосферния въздух в Златоград, видно от публикуваното в миналия брой писмо под заглавие „Ново представително проучване на въздуха в града искаме от РИОСВ”. Две са новините от това наше искане - една хубава и една не толкова.

 

Хубавата е, че специализираната кола дойде и на 21 и 22 януари направи своите специализирани проучвания. А другата, която нарекохме „не толкова”, ни казва, че проучването отново няма да бъде „представително”, тъй като за такова се иска престой на колата поне десетина дни. Има обаче и трета новина, а тя е, че в плана на екоинспекцията вече е плануван и записан проучвателен едноседмичен рейд за основно проучване чистотата (по-точно - замърсеността) на въздуха в Златоград, който ще се осъществи по-кссно, към края на месец май т. г.  Това ни съобщи лично началникът й Екатерина Гаджева, изпращайки ни резултатите от „непредставителните” изследвания на 21-22 януари. А е важно да имаме т. нар. представително проучване за въздуха, защото тогава не само ще се пресекат всякакви слухове за неговото състояние, но и ще могат да се дадат по-конкретни предписания за мерките, които следва да предприеме местната власт. И така – нека сега покажем резултатите от януарското замерване на въздуха в града, осъществено съгласно изискванията на Наредба № 12/15. 07. 2010, норми за серен диоксид, азотен диоксид, олово, бензен, въглероден оксид и фини прахови частици в атмосферния въздух.

В съпроводителното писмо инж. Гаджева ни уведомява, че Златоград е включев в графика за имисионно измерване през настоящата година, одобрено и съгласувано от министъра на околната среда, като измерването ще се извърши в четирите сезона по 15 дни всеки.

„Същият протокол от изпитването през януари е изпратен и до кмета на общината – пише инж. Гаджева, - за вземане на мерки за намаляване замърсяването с фини прахови частици във вашия град”. Документът на мобилната автоматична станция е от 24 януари т. г. и е подписан от ръководителката на лабораторията д-р Весела Генина.

Какво е неговото съдържание?

Всички показатели, отнасящи се за съдържание на озон, серен диоксид, въглеродни оксиди, натриев двуокис, азотни оксиди, са в норма или дори в някои под норма.

Не е така обаче при най-опасното и смъртоносно образование във въздуха на Златоград, наричано фини прахови частици (ФПЧ 10).

При норма на допустимост 50 мг на кубометър, те стигат до средни нива от 106 мг, а в някои часови пояси те са дори многократно повече.

Максималните измерени стойности са 199 мг на кубометър за първия измерен ден, и 159 мг на кубометър за втория ден, когато средното ниво на ФПЧ е 58 мг.

Според подробната справка от предоставения ни протокол се вижда, че наднормените количества на ФПЧ започват да се покачват след 18.00 часа – тогава нивото е 67 мг, към 19.00 ч. те са 110 мг, в 20.00 ч – 126 мг, в 21.00 – 134 мг на кубометър, за да стигне 163 мг в 22.00 ч, 163 мг в 23.00 ч. и 199 мг на кубометър в 24.00 ч.

В 1, 2 и 3 часа след полунощ нивото на ФПЧ във въздуха е съответно 149, 159 и 143 мг на кубометър.

Като напомняме на читателите, че пределно допустимата стойност на ФПЧ е 50 мг/м3, става ясно за каква трагедия на дишането става въпрос в този град, в който кметска управа и общински съвет продължават да си правят углушки и не благоволяват дори да подготвят някакви що-годе мерки, да не говорим за изготвянето на специална дългосрочна програма за рашаването на проблема.

 

Защото може би точно резултатите от януарските специализирани изпитвания са накарали специалистите от Пловдивската и Смолянска екоинспекции да плануват представителни, а не отново епизодични замервания на въздууха тук по-късно тази година. Които пък ще дадат основание за по-сериозни предписания към общината какви мерки следва да предприемат задължително, за да се намали поне малко тровенето на гражданите в една близка перспектива. Тровене, което по мащабите, които ни се демонстрират, вече граничи със съзнателно самоубийство...

 

(Бр. 4/2019 на „Златоградски вестник”)