Новини

Ново замерване на водата в река Върбица поръча РИОСВ-Смолян

Sunday, 28 April 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Както си спомняме всички, през декмеври миналата година, при големите случили се дъждове, реката в центъра отново придоби побелели очертания, за което обикновено обвиняваме близкия утайник. По този повод РИОСВ-Смолян взе проби от няколко места на водата, които изпрати за анализ в акредитирана лаборатория за изпитване, от която получи съответния протокол с резултати, с който редакцията разполага.

 

От него е видно, че пробите са подадени на 18 декември и са били готови още на следния ден – 19 декември. Сред резултатите можем да отбележим наличието на шествалентен хром, който при 0.1 стойност на допуск, тук е с 0.070-0.008.

При разни неразтворени вещества имаме 48.0-10.1, при допустими 50.

Наличието на желязо в леко побелялата вода е със стойности 2.154-0.237, при стойност и допуск 3.5. В графата „Активна реакция рН” имаме резултати 6.90-0.14, при допустими стойности 6.0-9.0.

От втория наличен протокол (от 21 декември 2018), който е с по-разширено изследване за наличието на химични елементи, виждаме, че наличието на:

. Олово е 0.29-0.01, при допустими 0.3;

. Кадмий – 0.0034-0.0002, при допустими 0.1;

. Мед – 0.0031-0.0002, при допуск 0.55;

. Цинк – 0.57-0.03, при допустими 3.0;

. Арсен – 0.0025, при допуск 0.0001;

. Живак – 0.00001, при допустимост 0.01.

 

(Бр. 3/2019 на „Златоградски вестник”)