Новини

Архивите: Агентите на ДС в Районния съд-Златоград

Thursday, 31 January 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

В средата на този месец Комисията по досиетата, прие своето Решение No 2-1443/16. 10. 2018 г. за извършена проверка на лица – съдебни заседатели в Районен съд Златоград. Проверени са 65 лица. В решението се казва, че десет от тях не подлежат на проверка, по силата на чл. 26 от Закона, а за периода от 10. 11. 1989 г. до 01. 01. 1995 г. председателят на районен съд-Златоград не е предоставил необходимите по Закона данни.

 

„След като проучи и обсъди наличните материали,

 

 Комисията Р Е Ш И:

 

Обявява установената и обявена с решение No 22/ 29. 01. 2008 г. – принадлежност към органите на Маша Филипова Ехленова, родена 1954 г. в Златоград.

Тя е вербувана и регистрирана през 1986 г., ръководена от служителя лейт. Румен Стойчев. Структурите, в които е осъществявано сътрудничеството, е ОУ на МВР-Кърджали-ДС”.

Сега, с Решение No 2-1443/ 16. 10. 2018 г., Комисията отново заявява сътрудничеството на Филипова - секретен сътрудник, съдържател на явочна квартира, с псевдоним „Бреза”. Документите, въз основа на които е установена принадлежността, са регистрационен дневник; картони образец 4 – 5 бр., и образец 6; протокол с регистрационен No 89/ 29. 01. 1990 г. - за унищожаване материалите на "Бреза"; доклад на МВР с регистрационен No RB 202009-001-05/01-08-I-2132/ 07. 12. 2007 г. Публичната длъжност или дейност, поради която е проверена Филипова, е като съдебен заседател от 01. 01. 2000 г. до 01. 01. 2010 г.

 

Комисията установява

 

и обявява принадлежност към органите и на Минка Велинова Мизова, родена 1944 г. в Златоград. Тя е вербувана и регистрирана през 1975 г., ръководена от служителя о. р. Димо Димов от ДС, управление ІІІ-ІХ-V, в качеството й на секретен сътрудник, съдържател на явочна квартира с псевдоним „Бреза”.

Документите, въз основа на които е установена принадлежността към органите, са регистрационен дневник; картони образец 4 – 4 бр.; опис с регистрационен No 138/ 20. 08. 1999 г. - за унищожаване делата от фонд ІЯ.

Снемането на Мизова от действащ оперативен отчет е през 1977 г. Тя също е била съдебен заседател от 01. 01. 2000 г. до 01. 01. 2005 г.

Комисията е установила принадлежност към органите на ДС и на 3 /три/ лица от Златоград, съдебни заседатели, данните за които не подлежат на публикуване”.

 

Съдържателят на

явочна квартира

 

е основна категория секретен сътрудник на Държавна сигурност. В строго секретна „Инструкция по придобиване, възпитание и ръководство на агентурата на органите на Държавна сигурност" от 1950 г. за него е отбелязано: „...Съдържатели на явочни квартири се вербуват из средата на предани и патриотично настроени към народната власт граждани, предимно из средите на БКП. Тяхната вербовка се разрешава и оформя по същия начин, както на информаторите..."

В строго секретна заповед на министъра на вътрешните работи за агентурния апарат на ДС от 1956 г., е дадено следното определение: „Съдържател на явочна квартира е проверен и надежден сътрудник, който се е съгласил доброволно да предостави своята квартира на органите на ДС за срещи с агентурата и провеждане на други агентурни мероприятия. Явочните квартири трябва да отговарят на изискванията на конспирацията и да осигуряват запазването в пълна тайна на провежданите срещи. Съдържателят на явочна квартира и живущите с него лица не трябва да знаят агентурата по лица, фамилии и други белези."

В строго секретна от особена важност заповед № І-30 от 30 май 1989 г. на министъра на вътрешните работи - за „Придобиването и използването на секретни сътрудници и доверени лица", за тази категория секретен сътрудник е записано изискването: „Съдържател на явочна квартира е секретен сътрудник на органите на ДС, който доброволно им е предоставил намиращите се на негово разположение жилищни и други помещения за срещи с агенти и резиденти."

Според статистическите данни на отдел 03 „Архив" на ДС, към юни 1986 г. общият брой на съдържателите на явочни квартири възлиза на 9983 души.

 

(Бр. 20/2018 на „Златоградски вестник”)