Новини

Общински: Освобождаване от такса смет

понеделник, 28 януари 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

От 1 ноември до 21 декември т. г. можете да подадете декларация  по чл.71, т. 1 от Закона за местните данъци и такси, за освобождаване от такса битови отпадъци, в частта „събиране и извозване на битовите отпадъци” на имоти, които не са декларирани като основни жилища и няма да се ползват през цялата 2019 г.

 

Пак през същия период 

 

това могат да направят и юридическите лица - за определяне на такса битовите отпадъци за 2019 г. на нежилищни имоти, според количеството генерирани отпадъци. Декларациите с указания  за попълване се получават от Центъра за информационно обслужване в сградата на администрацията в Златоград, но може да се изтеглят от официалната интернет страница на общината – www.zlatograd.bg.

Те могат да се подават в сградата на общинска администрация, по пощата или куриер на адрес – Златоград - 4980, обл.Смолян, ул. „Стефан Стамболов” №1. Към декларациите, изпратени по пощата или куриер, се прилага документ за платена такса „административно обслужване” по банкова сметка:  IBAN BG48IABG74918400867301, BIC – IABGBGSF, КОД – 448007 „Интернешънъл Асет Банк” АД.

 

(Бр. 20/2018 на „Златоградски вестник”)