Новини

Преглед ЗВ: Как забогатяваше през мандатите кметът Мирослав Янчев и фамилия...

Tuesday, 15 January 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Ефим УШЕВ

 

 

Оказва се, интересно „четиво” са декларациите за материалното състояние на лицата, заемащи висши държавни длъжности, които те по Закона за публичност на имуществото си са длъжни да внасят всяка година. Защото от тях най-ясно може да се проследи как с годините, прекарани във властта, много от тях от обикновени „простосмъртни” в началото, постепенно се превръщат в заможни, натрупали пари и имущество бизнесмени.

 

С много кредити от много и различни банки, но и ползвйки майки и съпруги я като бенефициенти на пари, я като заможни дарители на бедните си синчета, борещи се от властовия си „стол” за благото на народа. Като начало на нашия преглед надникваме в безценните декларации на нашия кмет Мирослав Янчев, които проследяваме без много коментарстане, защото коментари едва ли са необходими. Ето сега да започнем с неговата първа декларация

 

от 2007 г., когато той има

 

потребителски кредити към ДСК – 7134 лв., към БПБ (Пощенска банка) – 2413 лв., овърдрафт към същата – 2510 лв. Притежава ливади 29 дка, придобити за 2764 лв., къща с двор 181 кв. м. - за 8380 лв.

По същото време съпругата на кмета Нели Янчева е с Нисан за 3600 лв., офис 21 кв. м., купен за 2780 лв.

От декларацията му през 2009 г. кметът Янчев има потребителски заем, вече за 15 хил. лв., от Асетбанк, както и 3500 лв. овърдрафт от Юробанк.

През 2010 г. кметът има декларирани 10 хил. лв. заем от Асетбанк, както и 1300 евро на майка му Благовеста Янчева, получени „от трудови възнаграждения”; за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност, той има 3100 лв., а за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец – 3595 лв.

През 2011 г. Янчев декларира потребителски заем за 5 хил. лв. от Асетбанк, 2742 лв. заем от ДСК, и 4645 лв. по кредитна карта от Юробанк; съпругата му има субсидия от Фонд „Земеделие” – 525 лв., доходи от стопанска дейност като едноличен търговец – 2969 лв., доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност – 6213 лв., отново на съпругата му. Пак през същата година Янчев декларира 5 хил. лв. заем от Асетбанк.

На следната 2012 г. декларира 1904 евро влог от майка му Благовеста, 753 лв. влог от жена му Нели; по кредитна карта от Юробанк има 4700 лв., 1485 евро заем Янчева от ДСК, субсидия от Държавен фонд "Земеделие" – 959 лв., доходи от стопанска дейност като едноличен търговец – 34 226 лв., както и доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност – 6180 лв. на съпругата му.

 

През 2013 г. Янчев декларира

 

придобита от съпругата му Нели Янчева ливада като дарение, кола Нисан Микра за 9650 лв., пак на съпругата, купена от спестявания и заем; пак за нея - 2300 лв. спестявания и 4000 лв. банков влог от спестявания. Този път майка му Благовеста има влог от родител сума от 2124 евро.

Самият Янчев отново има потребителски заем от ДСК в размер 7168 евро и кредитна карта от Юробанк с 4700 лв. През тази година доходите от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност за съпругата му са 7591 лв., както и 2963 лв. от стопанска дейност като едноличен търговец.

В декларацията на кмета от 2014 г. съпругата Нели вече е с 3000 лв. от заплата, доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата й длъжност – 6298 лв., 2040 лв. доходи от наем за ползване на имущество, както и „дивидент” в размер 2375 лв., като регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводител. Майка му Благовеста отново има влог от родител 2193 евро, а кметът Янчев има потребителски заем от ДСК, този път в размер 27 147 лв.

През 2015 г. съпругата Нели вече е с 6700 лв. налични от заплата, декларира Янчев, и 2894 лв. влог от заплата, 1900 лв. получени като дивидент, 1800 лв. от наем за ползване на имущество. Притежава още през тази година и 10 988 лв. от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност, а майка му Благовеста е с 2200 евро влог. Потребителския заем на кмета през тази година е 19 681 лв. от ДСК, има 804 лв. доход като земеделски производител.

 

2016 г. Кметът декларира вече

 

мотоциклет Челиндж за 700 лв., 12 332 лв. заем от ДСК, 541 лв. доход като земеделски производител, съпругата му е с 8500 лв. налични от заплата и 1195 лв. влог от заплата. Тя има и 10 890 лв. от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност, като и 1800 лв. от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на имущество.

 

Идва 2017. Тази

година е „златна”

 

за кметското семейство. Защото започват луди дарения към него, предимно ливади. В декларацията му се появява фирмата „Златна ферма”, която получава цели пет дарения на ливади от местностите Балали, Вълчанов дол, Бърчината, Радойново, Юрчицка колиба. Когато „даренията” не стигат, започват покупките, пак на ливади, в м. Юрчицки колиби – едната за 3 хил. лв., другата за 1800 лв. Получател на петте безвъзмездни дарения е Мирослав Митков Янчев, който през с. г. има цели 105 лв. банков влог от заплатата си. Т. е. – хем му даряват, хем парите му от предишните декларации се изпаряват някак. Оттук нататък главно замогващо се лице в кметските декларации ще е съпругата му Нели. Така за въпросната 2017 тя ще има не само банков влог от цели 151 лв., но и налични 6500 лв. от заплата и наеми, ще има вече и ЕООД „Златна ферма” със 100% собственост в нея, но и 11 830 лв. доход от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност, както и 1800 лв. от наем и 52 лв...от стопанска дейност като едноличен търговец.

 

2018 г. Тазгодишната декларация на кмета Янчев е за 5000 лв. налични средства от заплата, 2517 лв. банков влог, също от заплата. Наличните пари на Нели Янчева са 3000 лв. от заплата, 1006 лв. банков влог от заплата, 207 хил. лв. заем от физическо неназовано лице, 11 534 лв. е данъчната основа от трудовите й доходи, 1800 лв. взет наем от даден за ползване имот, и 125 лв. доход „от друга стопанска дейност”...

 

(Бр. 18/2018 на "Златоградски вестник")