Новини

Архивите: „Нови” ДС-агенти в областта

Saturday, 22 December 2018 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Иван Пеев Каров

 

роден през 1940 г. в Девин, е бил вербуван от служителят о. р. Янчо Гроздев през 1982 г. за агент на репресивните служби на БКП, известни като ДС (държавна сигурност). Сътрудничеството е осъществявано в структурите

на СГУ на МВР-ДС, в качеството му на съдържател на явочна квартира, като секретен сътрудник, с псевдоним „Вихрен”.

Документите, въз основа на които е установена принадлежността към органите, са

регистрационен дневник; картон обр. 6; писмо с вх. No 937/ 22. 02. 1990 г. за унищожаване с протокол No 373/ 09. 02. 1990 г. материалите на Я/К „Вихрен”.

Снемането на Каров от действащия оперативен отчет е станало през 1990 г.

Неговата публична длъжност или публична дейност е временно управляващ на ДФ „ВЪЗХОД”-Девин до 1993 г.

 

Илия Цветанов Георгиев

 

също е от Девин, роден през 1950 г. и е бил вербуван за агент на ДС през 1981 г. от ст. лейт. Марин Ат. Гаджелов. Структури, в които е осъществявано сътрудничеството, е ОУ на МВР-Благоевград-ДС, по линия на управление ІІ. Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството - секретен сътрудник, агент с псевдоним „Петров”. Документите, въз основа на които е установена принадлежността към органите, са за получено възнаграждение, документи от ръководил го щатен служител, регистрационна бланка, съдържащи се в лично дело ІА-

2935 (Бл); рег. дневник; картони – образец 4 - 5 бр. и образец 6.

Публична длъжност или публична дейност на Георгиев, е управител на ЗИИУ-Благоевград ЕООД до 1993 г.

Друг секретен сътрудник на комунистическите служби по време на комунизма е и

 

Калин Василев Каров

 

роден през 1943 г. в с. Широка Лъка. Вербувал го е служител през 1979 г., ръководен от лейт. Валери Тодоров Недев. Структури, в които е осъществявано

сътрудничеството, е СГУ на МВР-ДС-ІІІ-ІІ, а качеството, в което е осъществявано

то - секретен сътрудник, агент с псевдоним Иван. Документите, въз основа на които е

установена принадлежността към органите - собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, регистрационна бланка, съдържащи се в лично дело І-32073; регистрационен дневник; картони – образец 4 –2 бр. и образец 6.

Снет е от действащия оперативен отчет през 1990 г. Публичната длъжност или публична дейност, въз основа на която е проверяван Каров, е изпълнителен директор на

"ИНКОМС – ИРЕТ" АД, гр. София до 2000 г.  

 

(Бр. 17/2018 на „Златоградски вестник”)