Новини

Златоград и 44-те проекта: Обществена поръчка против всякакви правила

Thursday, 13 December 2018 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Мария ДРАГАНСКА

 

 

Община Златоград публикува обява за събиране на оферти за проекти за енергийна ефективност и обновяване на 44 многофамилни жилищни сгради за максимум 10 дни. Не, няма грешка. Сградите са четиридесет и четири и срокът е 10 дни. Цената е не по-малко странна – общо 64 612,64 лв. без ДДС за всички обекти или средно по 1468 лв. на сграда. Поръчката е по оперативна програма ”Региони в растеж” 2014-2020 г., процедура „Енергийна ефективност в периферните райони”.

 

Участниците могат да кандидатстват за отделни сгради, което не променя особено нещата. Поръчката нарушава едновременно правните норми и всички професионални стандарти. Погазени са принципите на Европейската директива за обществените поръчки. Нарушен е Законът за обществените поръчки (ЗОП), който изисква равнопоставеност, осигуряване на свободна и реална конкуренция, недопускане на дискриминация. Напълно пренебрегната е методиката за определяне на цената на проектантския труд и сроковете за проектиране. Плащането е с уговорки, но авторските права върху проектите се изземват без уговорки.

Камарата на архитектите в България (КАБ) изпрати сигнал за безобразието до възложителя – общинския кмет Мирослав Янчев, до Агенцията за обществени поръчки и Агенцията за държавна финансова инспекция, с настояване нарушенията да бъдат отстранени. Казусът логично е и за Комисията за защита на конкуренцията.

Общината обаче използва реда за обявяване чрез събиране на оферти, който я пази от обжалване пред КЗК.

 

Правила против правилата

 

Срокът от 10 дни за такъв обем работа няма нищо общо с нормата за времетраене на проектирането. Дори ако общинската администрация по някаква случайност не е прочела Методиката на КАБ, срокът противоречи на нормалната логика. И дава основание за хипотези за нелоялна конкуренция или за обществена поръчка „про форма”. В сигнала до институциите КАБ обръща внимание, че срокът е пряко свързан с качеството на проектите. Условията на община Златоград предопределят спорно качество на проектите, спорно изпълнение на обектите и, в крайна сметка рискуват живота и здравето на обитателите на 44-те многофамилни жилищни сгради.

За всеки от проектите възложителят е определил таван на цената. Той е от около 300 лв. до 1800 лв. за пълен комплект проектни части – между 6 и 8. И е под нормативно определената стойност на проектантския труд. Това е следващо нарушение на правилата, понеже методиката на КАБ за заплащане на проектантски услуги е задължителен нормативен акт за всички правоспособни архитекти, за местната и за изпълнителната власти и за администрациите им.

Ръководството на Камарата отбелязва, че много ниската прогнозна стойност на обществената поръчка е стимул за корупция и ценови дъмпинг в проектирането.

Така възложителят нанася щети едновременно на професионалните правила, на професионалната етика, на репутацията на местната власт и на обществените отношения. Засилва и съмненията към общинското харчене на публични средства.

 

Верижна реакция

 

Условията на поръчката са несъвместими с добрата проектантска практика. Те принуждават участниците в поръчката да нарушат задълженията си по Закона за камарите на архитектите и инженерите, устава и професионалния кодекс на КАБ. За това архитектите носят дисциплинарна отговорност, която може да достигне до лишаване от пълна проектантска правоспособност за определен период.

За да не нарушат правилата, членовете на КАБ трябва да се откажат от участие в тази обществена поръчка. Така пък общината-възложител ограничава правото им да упражняват професията си – поредно нарушение на духа и буквата на закона.

 

Три в едно

 

Уловки са заложени и в плащането на проектантския труд.

От договора става ясно, че към датата на подписване общината не разполага с парите. Неясният ангажимент е „при възможност“ да се осигури финансиране догодина по същото време, от оперативната програма, за което общината тепърва ще кандидатства. Ако не получи европейски пари, тогава ще ги вземе от общинския бюджет. Догодина по същото време. Законът не е пряко нарушен, но условието противоречи на Европейската директива срещу отложените плащания по търговски сделки, която приема, че те влияят върху ликвидността, конкурентоспособността и рентабилността на компаниите. С други думи, могат дори да фалират нечий бизнес и са дискриминационни за по-малките фирми. Уговорките, че плащането ще бъде осигурено не от възложителя, а от друг орган, също са нарушение на Европейската директива и на принципите на ЗОП за свободно предоставяне на услуги, равнопоставеност, пропорционалност и прозрачност.

И за финал: възложителят изисква пълните авторски права върху проектите. Законът за авторското право има регламент за запазване на правата на авторите върху произведения, създадени по поръчка, както и текст за неотчуждимите авторски права, но в договора те са пренебрегнати. За сметка на това кметът-възложител си осигурява пълното право да прави с проектите каквото си иска.

 

В заключение

 

Случаят „Златоград и 44-те проекта“ не е безпрецедентен. Камарата на архитектите на България ще следи внимателно развитието му, както и всички обществени поръчки за проектиране, за да защити спазването на законите, правата и репутацията на колегията. Но и защото, ако нарушенията не бъдат прекратени, неизбежно ще се превърнат в норма.

 

(Бр. 16/2018 на „Златоградски вестник”)