Новини

Интервю: Искаме предоставяните от държавата услуги да станат по-близо до хората

Wednesday, 14 November 2018 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ В разговор пред ЗВ е областният управител в Смолянско Недялко Славов, член на Съвета по децентрализация към Министерски съвет

 

Ефим УШЕВ

 

 

. При встъпването в новия ви мандат като областен управител заявихте, че акцент в дейността ви ще бъдат мерки и действия срещу бюрокрацията в областта. Какво от състоянието, което наблюдавахте по този проблем в областта при първия ви мандат, ви накара да наблегнете именно тук?

- Признавам си, че бях озадачен в последната предизборна кампания, която бе преди повече от година, че често от страна на гражданите и бизнеса се поставяха проблеми, свързани с тромава администрация или бюрократични пречки. Затрудненията са от различно естество - предизвикани са от прилагането на тромави или неработещи закони, наличие на процедури, неясни или излишно обременявани по усмотрение на администрацията. И всичко това води до забавяне на решения, понякога съдбовни за хората. Създаването на документация в хартиен вид също създава неудобства, кореспонденцията между институциите отнема значително време и немалко средства – човешки усилия и финансов ресурс, които могат да бъдат оползотворени за същинска, а не за несвойствена работа. Радвам се, че този проблем бе констатиран и намаляването на административното бреме бе поставено като приоритет пред сегашното управляващо мнозинство на ГЕРБ и Обединени патриоти. И след първата година от мандата на правителството се свърши много по обем работа и се ускориха процесите за намаляване на административната тежест, направиха се важни стъпки в посока електронно обслужване, което ще спести много време и значително ще улесни гражданите, бизнеса, институциите. Ефектите от това тепърва ще се усещат.

 

. Смятате ли, че редица услуги, зависещи от областния град, които ни затормозяват в ежедневието, могат да минат на електронно обслужване, или поне да се ползват общинските служби, които в повечето случаи са подчинени на смолянските институции? Например, но не само това, струпването на опашки от хора пред Агенцията по вписване от всички общини – защо документите от фирмите да не могат да се изпратят по електронен път и така да получат вписване на отчетите си?

- Както споменах по-горе, намаляването на административната тежест и въвеждането на електронно обслужване са сред приоритетните политики на коалиционното правителство между ГЕРБ и Обединени Патриоти. От една страна - този процес изисква време и няма как нещата да се случат изведнъж, от друга страна - не трябва да пренебрегваме въпросът, свързан със защитата на личните данни и осигуряването на тяхната неприкосновеност в електронната система. Сигурността и спокойствието на хората, че никой няма да злоупотреби и да наруши личните им права чрез достъп до личните им данни, е от първостепенно значение. Но предизвикателство е да се намери и баланс. От една страна, да се облекчи административния режим, но от друга - той да е достатъчно надежден, за да не дава възможност да се злоупотребява. Бих искал да посоча, че вече отпадна изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител, като институциите и бизнеса могат да ги изискат или направят справка за тях по електронен път, например свидетелството за съдимост. Много справки могат да се направят електронно, добър пример за това е КАТ. А много от услугите, в това число и към Агенция по вписванията се подават с универсален електронен подпис. И продължава да се работи усилено в тази посока – за пример ще дам някои от взетите решения на редовни заседания на Министерския съвет от месец май тази година: на свое редовно заседание бе одобрен проект на закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ и предлага на Народното събрание да го приеме. С него се създава възможност за издаване на удостоверение за субектите, вписани в регистъра, въз основа на електронно заявяване, както и за предаването му на заявителя по електронен път. Това ще улесни гражданите, защото няма да им се налага да чакат на гише за издаване на удостоверенията, каквато е практиката сега. Създават се и необходимите нормативни предпоставки за изпълнение на решението на правителството за премахване изискването за представяне на хартиен носител от гражданите и бизнеса на удостоверението за вписани в регистър БУЛСТАТ обстоятелства. Документът ще се изисква служебно по електронен път. Работодателите, които желаят, могат да създават и съхраняват документите от трудовото досие на работника или служителя в електронен формат, като спазват специфични правила. Те се уреждат с нова Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя. И това са само част от последните предприети стъпки в изпълнение на тази приоритетна за правителството политика. Безспорно има много върху какво още да се работи, но не трябва да пренебрегваме напредъкът, който беше постигнат през последната година.

А аз самия съм един от членовете на Съвета по децентрализация към Министерски съвет и съм един от двамата областни управители в него. Привърженик съм на децентрализирането на правомощия и услуги и се надявам да се преборим за повече услуги, предоставяни по-близо до хората.

 

. Като „министър” на Смолянска област не може ли да поискате от някои министерства облекчение на редица режими, особено тормозещи хората? Много са, но се сещам за един особено крещящ, свързан с полицията, а и по-горе споменахте като пример КАТ – хората от десет общини много често в годината са принудени да пътуват, да губят време и средства, за да дойдат и лично да получат един или друг документ, било от КАТ, било от други отдели. За какво са тогава местните полицейски управления, където те могат да бъдат изпратени и именно там хората да си ги получат, по места – и срещу заплащане, и срещу личен подпис, вместо да пътуват до Смолян?

- Напълно разбирам недоволството у гражданите, предизвикано от бюрократичните неудобства. Като гражданин и аз се сблъсквам с бюрократичната тежест, губейки времеви и финансов ресурс за издаване на необходимите ми документи. Този проблем е повсеместен, не е специфичен само за нашия регион. И мога да ви уверя, че редуцирането на административната тежест във всички сфери е един от основните ангажименти на правителството и той вече реално се изпълнява. Безспорно КАТ е едно от местата, до което всеки гражданин отправя молба за различни административни услуги. Да, понякога административното обслужване е трудно, бавно и понякога дори мъчително за гражданите. Но както споменах, вече са предприети мерки и в тази насока, като вече функционира нов сайт на КАТ, чрез който е възможен всякакъв вид справки и списък на услугите, които се предоставят електронно. Вече е осигурен и пос-терминал за плащане на място.

    

. Към днешна дата, сега, какво се случва в това отношение и какво може да „отчетете” един вид, като свършено за намаляване на административната тежест на държавните институции към гражданите на областта?

- Всичко започна с един преглед на предоставените услуги и регулаторни режими и възможности за намаляването им. Бе направен анализ на услугите на всички административни институции. Беше създадена обща работна група към Министерски съвет, която да разработва проекти за нормативни и други промени. Основният пакет законодателни промени вече са внесени в Народното събрание. Бяха отстранени несъответствията между услугите на  всички административни звена и бяха унифицирани, като срок за изпълнение и изискване на документи, които се прилагат при заявяването. Подобно стандартизиране бе извършено за всички регионални структури и това вече дава възможност начина, по който се предоставя една административна услуга в Смолян и Бургас, например, да е един и същ. Важен аспект от работата през тази първа година бе създаването на Електронния обмен на документи между администрациите. Той  е  важен за ефективността на държавната администрация и е гръбнакът на електронното управление. Целта е да се осъществи ефективен електронен обмен на документи между участниците в нея. Обменът на електронни документи се извършва чрез директна комуникация на системите. Задължението за използване на електронен документооборот влиза в сила от 1 ноември 2018 г. В момента се намираме на етап тестването на електронния обмен. Областна администрация е една от администрациите, включени в този единен електронен обмен. Това важи и за повечето общини от областта. Сред тях е и община Златоград. Повечето административни структури в областта имат упълномощени лица за служебно издаване на свидетелства за съдимост от Министерство на правосъдието. Но за финал ще кажа, че се сблъскваме с няколко проблема, които обективно възпрепятстват въвеждането на електронни услуги и намаляването на бюрократичното бреме.

На първо място, служителите в администрациите се опасяват вероятно, че при облекчаването на административните режими ще намалее обема на тяхната работа и може би ще станат ненужни. Така че, неособено охотно възприемат ангажиментите си в тази посока. Не е маловажен проблема, че хората все още не вярват достатъчно и съответно не заявяват електронни услуги. Вярват, че документа има стойност тогава когато е хартиен, с подпис и печат! Затова, в заключение ги призовавам да използват електронните услуги, които ще им спестят време и усилия.

 

(Бр. 14/2018 на „Златоградски вестник”)