Новини

В ход е нова поръчка за общото сметище край Мадан

Saturday, 20 October 2018 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

През месец май община Мадан, като възложител, обяви процедури за избор на изпълнители на обществени поръчки по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци” на територията на Мадан, която ще е обща за общините Мадан, Златоград и Неделино.

 

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС и държавния бюджет на България. Очакваните резултати от изпълнението на тези поръчки са изготвяне работен инвестиционен проект за съпътстваща инфраструктура и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци; изградена и оборудвана инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци; изготвен комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти, включително упражнен независим строителен надзор; въведена в експлоатация инсталация за предварително третиране. Чрез изпълнението на проекта ще се подпомогне постигането на ограничаване до 2020 г. на количеството на депонираните отпадъци до 35% от общото им количество и за увеличаване до края на същата година на дела рециклирани отпадъци до не по-малко от 50 %.

 

(Бр. 12/2018 на „Златоградски вестник”)