Новини

В „Горубсо-Златоград”: 766 158 евро е частната инвестиция, допълваща публичните средства по проект за иновации в рудодобива

неделя, 30 септември 2018 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Както анонсирахме в миналия брой на вестника, „Горубсо-Златоград” представи пред обществеността изпълнението на своя проект по внедряването на иновативен процес за максимално разкриване на рудни и минерални фази.

 

Договорът с Министерството на икономиката е подписан още в средата на януари м. г. и е свързан със закупуване и въвеждане в експлоатация на ново оборудване, сред което челюстна трошачка, двудекова пресевна машина, ветрилообразен разпределител, вибрационно разтоварващо съоръжение, конусна трошачка, металоуловител и металодетектор и др. Това стана възможно със средства по ОП „Иновации и конкурентоспособност” на обща стойност 2 996 987 лв. От тях безвъзмездната помощ е близо 1.5 млн. лв., а собственото финансиране са останалите 50 на сто от инвестицията.

С изпълнението на проекта „Горубсо-Златоград” е фирма на световно ниво, с основно разширение на производствения си процес, каза на представянето изп.-директор Ружа Бодурова. – Нещо повече, осъществява се и диверсификация на продукцията ни, като се стартира производството на меден концентрат. Внедрен е иновативен процес в сферата на чистите производства чрез флотация на полиметални руди и пълно разкриване на рудните минерални фази, като се постига подходящ зърнометричен състав на рудата.

Освен получаването на по-качествени концентрати, с по-високо съдържание на метал, сред очакваните резултати от въвеждането на новите технология и процеси в производството, са нарастване на нетните приходи от продажби – с над 40%, поради възможността за самостоятелно излизане на чужди пазари, ще се повишат приходите и от местния пазар. Производителността на предприятието ще се повиши с над 15%, в технологичния процес ще се постигне редуциране на тежките метали в отпадния продукт, а краййния продукт от това може да бъде изходна суровина при строителството за минната индустрия.

Вложените средства за научни изследвания и иновации, са частни инвестции, допълващи публичната подкрепа за развойни проекти и са на стоййност 766 158 евро.

 

(Бр. 11/2018 на „Златоградски вестник”)