Новини

Архивите : Трима местни обявени от Комисията по досиетата за агенти

Sunday, 26 August 2018 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Със свое решение Комисията по досиетата установява и обявява принадлежност към органите на Държавна сигурност и на други златоградчани. Сред тях е

 

Васил Георгиев Шуков

 

роден през 1948 г., вербуван от оперативен работник Петър Величков на 25. 02. 1985 г. и регистриран на 12. 03. 1985 г. Структурите, в които е осъществявано сътрудничеството му, е ОУ на МВР-Смолян-ДС, а качеството, в което е осъществявано сътрудничеството - секретен сътрудник, съдържател на явочна квартира, с псевдоним „Орлица”.

 

Документи, въз основа на които е установена принадлежността на Шуков към органите по чл. 1, Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 броя и образец 6; опис с регистрационен № 138/20. 08. 1999 г. за унищожаване делата от фонд IЯ. Той е проверен от Комисията като секретар на община Златоград до 1990 г. и в качеството му на общински народен съветник, отново до 1990 г.

Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност към ДС и на

 

Велин Александров Здравков

 

роден през 1958 г., вербуван от служителя лейт. Тодор Георгиев на 14. 09. 1984 г. и регистриран на 29. 09. 1984 г. и ръководен от същия служител. Структурите, в които е осъществявано сътрудничеството, е ОУ на МВР-Смолян-ДС, в качеството му на секретен сътрудник, агент с псевдоним "Искрен".

Документите, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1, са документ от ръководилия го щатен служител, регистрационна бланка, съдържащи се в лично дело IА-36312; регистрационен дневник; картони – образец 4 – 2 броя. Публичната длъжност и дейност, въз основа на които е проверяван Здравков, е в качеството му на общински съветник от 1995 до 1999 г.

И за още един човек от Златоград Комисията оповестява установена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона –

 

Константин Стефанов Перьов

 

роден през 1942 г., вербуван на 24. 12. 1975 г. и регистриран на 30. 12. 1975 г.

Той е бил ръководен от мл. лейт. Атанас Гавраков и лейт. Тодор Георгиев, а структурите, в които е осъществявано сътрудничеството, е ОУ на МВР-Смолян, в качеството му на секретен сътрудник агент и резидент, с псевдоним „Чавдар”.

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите, са документи от ръководили го щатни служители, регистрационна бланка – 2 броя, съдържащи се в лично дело IА-36311; регистрационен дневник; картони – образец 4 – 2 броя. Публичната длъжност или дейност, според която Перьов е принадлежал на проверка, е общински съветник от 1995 г. до 1999 г.

 

(Бр. 8/2018 на „Златоградски вестник”)