Новини

Бюджетът ни за 2018 г. е с 6.5 млн. лв. капиталови разходи

Monday, 09 July 2018 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Бюджетът на Златоград за 2018 г. възлиза на 9 573 911 лв.

В него собствените приходи са 22 %, трансферите от централния бюджет – 78 %, от които 16 % са за финансиране на местни дейности. От местните данъци се очаква да постъпят 527 700 лв. Данъкът върху недвижими имоти, данъкът върху превозните средства и патентният данък са с непроменени данъчни ставки от 2008 и 2009 г. Данъкът върху таксиметровия превоз е сравнително нов данък, който постъпва от 2017 г. За 2018 г. от него се очаква да постъпят 2400 лв. Данъкът при придобиване на имущество и туристическият данък са с увеличени ставки, считано от 01. 01. 2018 г. и от тях се очаква да постъпят съответно 81 хил. лв. и 17 100 лв. Неданъчните приходи общо - 1 277 246 лв., или с 29.57 % повече спрямо отчета за 2017 г. Капиталовата програма на община Златоград за 2018 г. е в размер на 6 541 602 лв., в т. ч. с бюджетни средства – 1 958 450 лв., и със средства от Европейския съюз – 4 583 152 лв. По-голяма част от средствата се осигуряват по европейски проекти, най-мащабният сред които е за „Рехабилитация и реконструкция на общински път Мадан-Цацаровци/-Страшимир-махала Боево и общински път Златоград – Аламовци – 3 368 914 лв. Годишния разчет за сметките със средства от Европейския съюз, е в размер на 5 343 784 лв. Средствата за образование са 41 % от общия бюджет на общината, завишени с близо 19 на сто. Средствата за здравеопазване са увеличени с 13 %. Предвидените средства за подръжка на улично осветление, за основен и текущ ремонт на улична мрежа и подържането й, разходите за подръжка на площади и паркове /в т. ч. гробищни/, за поддържане на зелените и цветни площи, за дейностите по чистотата, са в общ размер 1 833 180 лв., представляващи 19.15 % от разходите по бюджета за 2018 г.

 

(Бр. 6/2018 на „Златоградски вестник”)