Новини

Продължава технологичното обновление в „Горубсо”

Sunday, 27 May 2018 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Енергоефективен проект за близо 3 млн. лв. внедряват в „Горубсо-Златоград” до края на годината

 

Евтим ЦВЕТКОВ

 

 

Само година след като огласи проекта си за иновации в обогатителната фабрика в Ерма река, с който влагаше 2 млн. лв. за нови машини, през февруари „Горубсо-Златоград”  представи в Сивриевата зала в Стария град нов спечелен проект по ОП „Иновации и конкурентоспособност” към Европейския фонд за регионално развитие.

Този път той е за нещо много важно за нашата икономика въобще – повишаване на енергийната ефективност във фирмата, а оттам и конкурентоспособността й.

Общата стойност на новия проект е 2 861 241 лв., от които 1 202 385 лв. еврофинансиране, а 212 185 лв. национално съфинансиране.

Чрез него ще се поднови амортизирано производствено оборудване с енергоспестяващо, ще се изгради система за оползотворяване на отпадна топлина, система за мониторинг и контрол на енергопотреблението, както и система за енергиен мениджмънт по стандарт ISO 50001.

Очаква се енергийното спестяване в предприятието да е с 2298.7 МWh, емисиите парникови газове ще се намалят с 1883 т СО2, след като се закупи и въведе филтър-преса и автоматизирана система за мониторинг и контрол на електропотреблението.

Договорът за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ вече е подписан с Министерството на икономиката.

 

„Съоръжението, което ще въведем по този проект, е възможно най-модерното нещо, въвеждано досега за обезводняване в рудниците. Тези дни такова е въведено в рудник на Минстрой в Македония и ако досега там е произвеждан концентрат с влага 16-17%, сега резултатите са със 7-7.5% влажност. Така ще бъде и в „Горубсо-Златоград” при въвеждането му в края на тази година – с инсталация за сгъстен въздух, с инсталация за оборотната вода, лента, с която се отвежда концентрата. Всичко ще бъде автоматизирано, с човешка ръка не се докосва, има оператор, който го пуска и това е. Такива машини в България има четири и то само в медно-златните фабрики, където печалбата е значително по-голяма. Това сега ще бъде първата филтър-преса, която се въвежда в оловно-цинково производство в България.

С нея се получава сух продукт, консумира се и се изхабява много малка енергия, ще бъдат подменени фаркинг-филтрите, които са история в обезводняването на рудата. Въвеждането на тази нова техника е ново доказателство, че „Горубсо-Златоград” продължава да инвестира в ново оборудване за своето производство.

В началото на месец март ще се приключи със стария проект за новото трошачно в обогатителната фабрика и се започва този нов проект и то за значителната сума от близо 3 млн. лв. Много е рядко в минната индустрия в такова кратко време да се застъпят последователно два толкова мащабни проекта по технологично обновление, при това с пари от Европейския съюз, да се печелят такива проекти не е проста работа, много е сложно, изискват експертиза, труд, постоянство...”

 

(Бр. 4/2018 на „Златоградски вестник”)