Новини

Какви са резултатите от пробите на хвостохранилището в река Ерма

Monday, 30 April 2018 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Първите анализи на водите на р. Върбица при Златоград за тази година сочат, че са в норма, с изключение на показателите за цинк

 

 

Готови са резултатите от взетите на 25 и 29 януари проби на отпадъчни води от хвостохранилище „Ерма река“.

Пробите бяха взети след сигнал за мъртва риба в река Върбица при Златоград на „зеления“ телефон на РИОСВ - Смолян. Сигналът беше проверен от експерти на РИОСВ – Смолян, Басейновата дирекция „Източнобеломорски район“-Пловдив (БДИБР), Регионалната лаборатория към ИАОС - Смолян  и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

Данните показват превишаване единствено по показател цинк - 4,0 мг/м3 и 4,1 мг/м3 при норма 3,0 мг/м3. За останалите анализирани показатели - калциево-карбонатна твърдост, желязо разтворено, манган, мед, кадмий, олово, никел и цианиди, не са установени превишения на стандартите за качество на околната среда.

Направен е и анализ на повърхностните води в три пункта на Голяма река, които са след хвостохранилището „Ерма река“ и в Златоград. Резултатите показват превишаване на стандартите за качество за цинк, манган и кадмий.

Стойностите по тези показатели са близки до констатираните при извършените в края на 2017 г. анализи, като се наблюдава ясна тенденция за намаляване на концентрациите по течението на Голяма река. В пробата от Малка река, която се влива в Голяма река, не се констатира превишаване на стандартите по изследваните показатели. Протоколите от изпитванията вече се публикуват и от „Горубсо” на тяхната ФБ-страница.

При пробонабирането на отпадъчните води от хвостохранилище „Ерма река“ през декември, резултатите показаха превишение на допустимите стойности на цинк – 4,9 мг/м3 - при норма 3 мг/м3, за което на дружеството оператор - „Горубсо Златоград“ АД, е наложена текуща имуществена месечна санкция. Резултатите от пробите през ноември също показват превишение на част от анализираните показатели. В тази връзка на дружеството бе съставен акт за установяване на административно нарушение и бе издадено наказателно постановление, което е в процедура на обжалване пред Районен съд-Златоград.

 

(Бр. 3/2018 на „Златоградски вестник”)