Новини

РИОСВ-Смолян, отговорът: Само „Белотекс 95” е с месечна санкция за замърсяване на въздуха

Monday, 09 April 2018 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

До Ефим Ушев, редактор на

„Златоградски вестник”

 

Уважаеми г-н Ушев,

Във връзка с полученото писмо в РИОСВ-Смолян за извършване на имисионни замервания на качеството на атмосферния въздух в Златоград, ви информираме, че през последните години не са извършвани имисионни замервания и не разполагаме с данни за извършени такива. Измерванията на качеството на атмосферния въздух се извършват от регионалните лаборатории към Изпълнителната агенция по околна среда в София, след подадена заявка от органите по чл. 19, ал. и 1 и 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух. След полученото писмо от вас, РИОСВ-Смолян е изпратил заявка до изп. директор на ИАОС-София, за извършване на имисионно измерване на качеството на атмосферния въздух в Златоград.

РИОСВ-Смолян извършва емисионен контрол на горивни инсталации с мощност над 0.5 МW. На територията на община Златоград има една горивна инсталация на „Белотекс 95” АД, работеща на твърдо гориво (иглолистни дърва). През 2017 г. е извършено контролно емисионно измерване на дружеството „Белотекс 95”-Златоград и от представения протокол от изпитване на РЛ-Стара Загора, се установиха превишения над пределно допустими концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух, за което има наложена месечна санкция. Независимо от отчетените превишения, не може да се прави оценка за качеството на атмосферния въздух в Златоград.

 

Приложение: Писмо до ИА на ИАОС-София с искане за извършване на имисионно измерване на въздуха в Злтоград.

 

С уважение:

Инж. Екатерина Гаджева

Директор ан РИОСВ-Смолян

 

 

Искане на РИОСВ-Смолян за

замерване на въздуха в Златоград

 

До Камелия Радева,

изп. директор на ИАОС-София

Относно: писмо до РИОСВ-Смолян за поискано имисионно измерване за качеството на атмосферния въздух в Златоград

 

Уважаема г-жо Радева,

Приложено изпращаме ви писмо, получено в РИОСВ-Смолян от г-н Ефим Ушев, редактор в „Златоградски вестник”, с искане за извършване на имисионни измервания на качеството на атмосферния въздух в община Златоград, съгласно изискванията на Наредба № 12/15. 07. 2010 г., за норми на серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух.

В тази връзка се обръщам към вас с молба за извършване на имисионни измервания на атмосферния въздух в Златоград.

Молим да бъдем писмено уведомени за резултатите от вашите действия.

 

Приложение: Писмо на редактора на „Златоградски вестник”.

С уважение: Екатерина Гаджева

Директор на РИОСВ-Смолян

 

(Бр. 2/2018 на „Златоградски вестник”)