Новини

Какви предписания даде Басейнова дирекция на „Горубсо-Златоград“ за хвостохранилището

Friday, 02 March 2018 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Анализите на вторите проби от кладенците за питейно-битово водоснабдяване на Златоград потвърждават, че няма отклонения от стандартите за изследваните показатели, свързани със замърсяването на река Върбица

 

 

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“-Пловдив (БД „ИБР“) даде предписания на „Горубсо-Златоград“, във връзка със замърсяването от хвостохранилището „Ерма река“. Това стана след проведената междуведомствена работна среща при областния управител на Смолян.

 

До 30 януари 2018 г. дружеството трябва да представи в дирекцията план-програма за изпълнение на предвидените мерки в Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (2016-2021г.). Мерките са за изпълнение на собствен мониторинг и осигуряване на информация за натиска върху водите от хвостохранилище „Ерма река“, подобряване на експлоатацията, стопанисване на съществуващите и  изграждане на нови отводнителни системи и съоръжения, които да препятстват разпространението на замърсители във водите.

Решено бе да се канят и представители на местното население при вземането на проби и измервания на място от водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване на Златоград и река Върбица. РИОСВ-Смолян ще продължи да осъществява засилен  контрол по разрешителното за заустване на отпадъчни води от хвостохранилище „Ерма река“. БД „ИБР“ ще извършва и ежемесечен мониторинг на повърхностните води във водосбора на река Върбица.

Експертите от РЗИ-Смолян, ВиК-Смолян и БД „ИБР“ запознаха участниците в срещата с резултатите от извършения мониторинг на питейните води в Златоград, подземните води, от които се водоснабдява градът и повърхностните води в р. Върбица. Анализите на вторите проби от кладенците за питейно-битово водоснабдяване на Златоград потвърждават, че няма отклонения от стандартите за изследваните показатели, свързани със замърсяването на река Върбица. Резултатите за отпадъчните води от хвостохранилище „Ерма река“ показват незначително превишаване на анализирания показател цинк. Останалите показатели са под индивидуалните емисионни ограничения. В горната част от водосбора на река Върбица продължават да се констатират превишения на стандартите за метали в повърхностни води (манган, желязо, цинк, кадмий, както и единични стойности за олово, мед и цианиди). Замърсяването е от водосбора на Ерма река и река Гидюрска, в които се вливат води от неексплоатирани рудници.

 

(Бр. 1/2018 на "Златоградски вестник")